Indsigt

Improvements to IFRSs (2015-2017 Cycle)

Præciseringer til IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 og IAS 23

Præciseringerne vedrører tidligere ejerandele i de tilfælde, hvor der opnås kontrol eller fælles kontrol over en fællesledet aktivitet (IFRS 3 og IFRS 11), skat af udbytte (IAS 12) og kapitaliseringssatser ved indregning af låneomkostninger på kvalificerende aktiver (IAS 23).

Improvements to IFRSs (2015-2017 Cycle)
Som led i sit årlige forbedringsprojekt udsendte IASB den 12. december 2017 Annual Improvements to IFRS Standards 2015–2017 Cycle.
I de årlige forbedringsprojekter foretager IASB nødvendige korrektioner af uoverensstemmelser mellem standarderne eller præciserer eksisterende bestemmelser i standarderne.

Ændringerne omfatter:

IFRS/IAS Omhandler
IFRS 3 Business Combinations og IFRS 11 Joint Arrangements


Det præciseres, at:

- erhvervelse af kontrol over en fællesledet aktivitet, der opfylder definitionen på en virksomhed, er en væsentlig økonomisk begivenhed, som medfører at tidligere ejede aktiver og forpligtelser i den fællesledede aktivitet skal genmåles til dagsværdi på det tidspunkt, hvor virksomheden opnår kontrol over den fællesledede aktivitet (IFRS 3). 

- erhvervelse af fælles kontrol over en fællesledet aktivitet, der opfylder definitionen på en virksomhed, er ikke en begivenhed, der berettiger til genmåling af tidligere ejede aktiver og forpligtelser i den fællesledede aktivitet (IFRS 11).

IAS 12 Income taxes


Det præciseres, at bestemmelsen om indregning af skat vedrørende udbytte omhandler alle skattemæssige konsekvenser af udlodninger, og ikke kun de situationer, hvor der er forskellige skattesatser afhængigt af, om indtjeningen udloddes eller ej.

Bestemmelsen gælder fx også de tilfælde, hvor et finansielt instrument klassificeres som egenkapital og rentebetalinger på instrumentet, som er skattemæssigt fradragsberettiget, regnskabsmæssigt behandles som udlodning. 

Præciseringen fastslår, af skatteeffekten af alle udlodninger skal indregnes i resultatopgørelsen, i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen, afhængig af om de udloddede midler stammer fra en transaktioner, der er indregnet i resultatopgørelsen, i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen. Skatteeffekten skal indregnes på det tidspunkt, hvor forpligtelsen til at udbetale udbytte indregnes.

IAS 23 Borrowing Costs


Virksomheder, der anvender kapitaliseringssatser baseret på vægtet gennemsnit af låneomkostninger på virksomhedens udestående lån ved indregning af låneomkostninger på kvalificerende aktiver, skal ved opgørelse af kapitaliseringssatsen se bort fra eventuelle lån, der specifikt er optaget til finansiering af et specifikt aktiv.

Præciseringen medfører, at lån optaget til finansiering af opførelsen af et specifikt aktiv, kun skal udeholdes af opgørelsen af kapitaliseringssatsen, så længe det specifikke aktiv er under opførelse. Når det specifikke aktiv er klar til dets planlagte anvendelse eller salg, skal udestående lån fremadrettet behandles som en del af de lån, selskabet generelt har optaget til anskaffelse, opførelse eller produktion af kvalificerede aktiver, og dermed indgå i opgørelsen af kapitaliseringssatsen

Skat vedrørende udbytte omhandler alle udlodninger, og ikke kun de situationer, hvor der er forskellige skattesatser afhængigt af, om indtjeningen udloddes eller ej.

Ændringerne til IFRS 3 og IFRS 11 var oprindeligt indeholdt i ændringsforslaget ED/2016/1 Definition of a Business and Accounting for Previously Held Interests. I udkastet til Annual Improvements 2015-2017 indgik også et forslag til ændringer til IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures, som imidlertid blev udsendt særskilt jf. omtale i nyhed af 24. november 2017 på Deloitte.dk.

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller senere. Tidligere anvendelse af ændringerne er tilladt – i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt af EU.

Læs mere på IASPlus.

Fandt du dette nyttigt?