Indsigt

Improvements to IFRSs

IASB har afsluttet Annual Improvements to IFRSs 2012–2014 Cycle

Som led i det årlige forbedringsprojekt har IASB udsendt ændringer til fire IFRS'er

IASB har den 25. september 2014 udsendt ændringer til fire IFRS'er som led i sit årlige forbedringsprojekt (Annual Improvements to IFRSs: 2012-2014 Cycle). 

I korte træk

  • I de årlige forbedringsprojekter foretager IASB nødvendige korrektioner af uoverensstemmelser mellem standarderne eller præciserer eksisterende bestemmelser i standarderne. 
  • Ændringerne vedrører: IFRS 5 (Ændring af klassifikation som bestemt for salg hhv. udlodning), IFRS 7 (Fortsat involvering (continuing involvement) samt Oplysninger om modregning i delårsregnskaber), IAS 19 (Diskonteringssats opgøres i samme valuta som pensionsydelsen) og IAS 34 (Information præsenteret ”andre steder” i delårsregnskabet).
  • Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt, i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt af EU. 

Nedenfor er ændringerne opsummeret, herunder eventuelle særlige ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere i IFRS in Focus, September 2014

IFRS Ændringer
IFRS 5 Anlægsaktiver bestemt for salg og ophørte aktiviteter

Ændring af klassifikation som bestemt for salg/udlodning
Det præciseres, at
• når anlægsaktiver eller grupper af aktiver reklassificeres fra ”bestemt for salg” til ”bestemt for udlodning” og omvendt, så finder de samme bestemmelser om klassifikation, præsentation og måling fortsat anvendelse. Bestemmelserne i IFRS 5:27-29, som gælder, når klassifikation som hhv. bestemt for salg og udlodning ophører, fordi kriterierne ikke længere er opfyldt, finder således ikke anvendelse ved en reklassifikation fra ”bestemt for salg” til ”bestemt for udlodning” eller omvendt.

• aktiver, der ikke længere opfylder kriterierne for klassifikation som ”bestemt for udlodning” (og ikke opfylder kriterierne som ”bestemt for salg”), skal behandles på samme måde som aktiver, der ophører med at være bestemt for salg i IFRS 5:27-29.

Ændringerne skal implementeres med fremadrettet virkning.  

IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Fortsat involvering (continuing involvement)
I appendiks B, Application guidance, er der indarbejdet yderligere vejledning om, hvornår virksomheden er omfattet af oplysningskravene i IFRS 7, fordi den, i forbindelse med overdragelsen af finansielle aktiver, fortsat er involveret heri (continuing involvement). Præciseringen vedrører primært de tilfælde, hvor virksomheden fortsat administrerer et finansielt aktiv og modtager et administrationsvederlag herfor (såkaldte ”servicing contracts”).

Ændringen skal implementeres med virkning fra primo det år, hvori ændringerne anvendes første gang.  

Oplysninger om modregning i delårsregnskaber
Det har været uklart, om de forøgede oplysningskrav i IFRS 7 vedrørende modregnede finansielle aktiver/finansielle forpligtelser kræves medtaget i sammendragne (condensed) delårsregnskaber, og om de i givet fald skal medtages i alle delårsregnskaber eller alene i delårsregnskaber, der offentliggøres i det første år, hvor oplysningskravene gælder eller i øvrigt måtte være krævet via principperne i IAS 34.

Det præciseres derfor, at oplysningerne ikke specifikt kræves i samtlige delårsregnskaber. Oplysningerne skal dog medtages, hvis deres medtagelse er nødvendig af hensyn til kravene i IAS 34, hvilket vil sige, at de skal medtages, hvis deres udeladelse medfører, at det sammendragne delårsregnskab herved bliver misvisende.

De øgede oplysningskrav i IFRS 7 blev vedtaget i december 2011 og trådte i kraft for regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2013 eller senere.  

IAS 19 Personaleydelser

Diskonteringssats opgøres i samme valuta som pensionsydelsen
Det præciseres, at de erhvervsobligationer af høj kvalitet, som anvendes til at skønne over diskonteringssatsen i forbindelse med ydelsesbaserede pensionsordninger, skal være i den samme valuta, som pensionsydelsen skal udbetales i, men skal ikke nødvendigvis være udstedt i samme land, som ydelsen skal udbetales fra.

Ændringen skal anvendes med tilbagevirkende kraft til den tidligste regnskabsperiode, som er medtaget i årsrapporten.

IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber

Information præsenteret ”andre steder” i delårsregnskabet
Det præciseres, at informationer, som er krævet iht. IAS 34, men som virksomheden vælger at præsentere et andet sted end i selve delårsregnskabet (elsewhere in the interim financial report):
• skal fremgå af delårsregnskabet via en krydshenvisning herfra til det sted, hvor informationen gives og

• skal være tilgængelig for regnskabsbrugerne på samme måde og tidspunkt som selve delårsregnskabet.  

I de årlige forbedringsprojekter foretager IASB nødvendige præciseringer og korrektioner 

Fandt du dette nyttigt?