Indsigt

Klassifikation af forpligtelser - kort- eller langfristet

Udkast til ændring af IAS 1

IASB foreslår, at det præciseres, at klassifikationen af forpligtelser som enten kort- eller langfristet skal ske på grundlag af de rettigheder (”rights”), der eksisterer på balancedagen.

I korte træk
Klassifikationen af forpligtelser som enten kort- eller langfristet skal ske på grundlag af de rettigheder (”rights”), der eksisterer på balancedagen. Begreberne ”ubetinget ret” (”unconditional right”) og ”mulighed for” (”discretion”) erstattes af ”rettigheder” (”rights”) i bestemmelserne om klassifikation af forpligtelser.
IASB har anmodet om kommentarer senest den 10. juni 2015.

Baggrund
IASB er blevet anmodet om at præcisere bestemmelserne i IAS 1, Præsentation af regnskaber om klassifika-tion af forpligtelser som enten kort- eller langfristet, herunder om afsnittene IAS 1:69d og IAS 1:73, som begge omhandler klassifikation af forpligtelser, er konsistente. I det ene afsnit anvendes begrebet ”ubetinget ret” (”unconditional right”), og i det andet afsnit anvendes begrebet ”mulighed for” (”discretion”).


Formålet med ændringerne er:

  • at præcisere, at klassifikationen af forpligtelser som enten kort- eller langfristede skal ske på grundlag af de rettigheder (”rights”), der eksisterer på balancedagen. Både afsnit 69d og 73 ændres, således at begge af-snit refererer til rettigheden til at udskyde afvikling af forpligtelsen, og i begge afsnit præciseres det, at det kun er rettigheder pr. balancedagen, som har betydning for klassifikationen af forpligtelsen pr. balancedagen. 
  • at præcisere, at afvikling af en forpligtelse refererer til overførsel af kontanter, egenkapitalinstrumenter, andre aktiver eller tjenesteydelser til modparten.
  • at omskrive vejledningen i IAS 1 vedrørende klassifikation af forpligtelser, således at lignede eksempler grupperes (IAS 1.74-76 slettes, og deres indhold flyttes til de udvidede og om nummererede afsnit IAS 1.72R og IAS 1.73R).

Udkastet indeholder ikke en ikrafttrædelsesdato, men IASB foreslår, at ændringerne skal implementeres med tilbagevirkende kraft og med mulighed for førtidsimplementering.

IASB har anmodet om kommentarer senest den 10. juni 2015

Læs mere i IFRS in Focus, januar 2015.
Download høringsudkastet fra IASB her

Begreberne ”ubetinget ret” (”unconditional right”) og ”mulighed for” (”discretion”) erstattes af ”rettigheder” (”rights”).

Fandt du dette nyttigt?