Indsigt

Køb af kapitalandele i fælleskontrollerede aktiviteter

IASB har udsendt ændring til IFRS 11, Fællesledede arrangementer

Ændringen præciserer, at IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger og andre relevante standarder skal anvendes, når kapitalandele erhverves i fælleskontrollerede aktiviteter, hvis erhvervelsen udgør en virksomhed.

IASB udsendte den 6. maj 2014 ændringer til IFRS 11, Joint Arrangements , som omhandler køb af kapitalandele i fælleskontrollerede aktiviteter (joint operations).
 

I et overblik

  • Ændringerne vedrører den regnskabsmæssige behandling ved køb af en andel i en fælleskontrolleret aktivitet. Hverken IFRS 11, Fællesledede arrangementer eller IAS 31, Kapitalandele i joint ventures (som IFRS 11 erstattede fra hhv. 1. januar 2013 og 1. januar 2014 i EU) indeholder bestemmelser herom.
  • Det præciseres, at bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger i IFRS 3 og andre relevante standarder skal anvendes, når kapitalandele erhverves i fælleskontrollerede aktiviteter, hvis erhvervelsen udgør en virksomhed, som defineret i IFRS 3.
  • Som det væsentligste vil ændringen betyde indregning af goodwill (hvis der er forskel mellem værdien af betalte vederlag og dagsværdien af overtagne nettoaktiver) samt indregning af udskudt skat.
  • Ændringerne gælder for regnskabsår, som begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med fremadrettet virkning.  


Baggrund
Hverken IFRS 11, Fællesledede arrangementer eller IAS 31, Kapitalandele i joint ventures (som IFRS 11 erstattede fra hhv. 1. januar 2013 og 1. januar 2014 i EU) indeholdt bestemmelser om den regnskabsmæssige behandling ved køb af en andel i en fælleskontrolleret aktivitet. Dette har i praksis medført en uensartet regnskabsmæssig behandling, idet den regnskabsmæssige behandling af fx goodwill, udskudt skat og købsrelaterede omkostninger har været afhængig af, om erhvervelsen blev anset for en virksomhedssammenslutning eller køb af en gruppe aktiver. Det betød fx, at en eventuel merpris i nogle tilfælde blev indregnet som goodwill, mens den i andre tilfælde blev fordelt på de overtagne identificerbare aktiver.
 

Ændringer til IFRS 11
Ændringen til IFRS 11 præciserer, at bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger i IFRS 3 og andre relevante standarder skal anvendes, når kapitalandele erhverves i fælleskontrollerede aktiviteter, hvis erhvervelsen udgør en virksomhed, som defineret i IFRS 3. Det betyder, at sådanne erhvervelser regnskabsmæssigt skal behandles efter overtagelsesmetoden i IFRS 3, hvilket bl.a. medfører

  • måling af identificerbare aktiver og forpligtelser til dagsværdi (medmindre IFRS 3 eller andre standarder foreskriver noget andet)
  • indregning af købsomkostninger i resultatopgørelsen (bortset fra omkostninger vedrørende udstedelse af gælds- og egenkapitalinstrumenter)
  • indregning af udskudte skatter (dog undtaget udskudte skatteforpligtelser vedrørende første indregning af goodwill)
  • indregning af goodwill (hvis der er forskel mellem værdien af betalte vederlag og dagsværdien af overtagne nettoaktiver)
  • krav om årlig værdiforringelsestest af den pengestrømsfrembringende enhed, hvortil der er fordelt goodwill.


Der skal desuden gives de oplysninger om virksomhedssammenslutningen, som IFRS 3 og andre relevante standarder kræver.

Præciseringen gælder både ved første og ved efterfølgende erhvervelser af andele i en fælleskontrolleret aktivitet. Ved køb af yderligere andele skal der dog ikke ske genmåling af eksisterende ejerandele. 
 

Gælder ikke ved common control-transaktioner
Ændringen finder ikke anvendelse på erhvervelse af andele i en fælleskontrolleret virksomhed, hvis de involverede parter er under den samme parts bestemmende indflydelse både før og efter transaktionen (common control transaction).
 

Ændringer til IFRS 1
IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS ændres også, så køb af kapitalandele i fælleskontrollerede aktiviteter undtages fra kravet om implementering med tilbagevirkende kraft jf. IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger.
 

Ikrafttræden
Ændringerne gælder for regnskabsår, som begynder 1. januar 2016 eller senere, og skal implementeres med fremadrettet virkning.  Tidligere anvendelse er tilladt - i Danmark dog ikke før ændringen er godkendt af EU. Eventuel tidligere anvendelse skal oplyses i årsregnskabet. 
 

Læs mere i IFRS in Focus, maj 2014.  

 

Som det væsentligste vil ændringen betyde indregning af goodwill samt indregning af udskudt skat.

 

Fandt du dette nyttigt?