Indsigt

Kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Erhvervsstyrelsens undersøgelse af virksomhedernes rapportering 2013

Erhvervsstyrelsens undersøgelsen viser, at 25 % af virksomhederne ikke rapporterer om deres måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, og at 47 % ikke rapporterer politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.

Erhvervsstyrelsen har undersøgt de største danske virksomheders rapportering om deres måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. Årsregnskabslovens § 99b. Undersøgelsen viser, at 25 % ikke rapporterer måltal, og at 47 % ikke rapporterer politikker.
 

Baggrund
Folketinget vedtog i december 2012, at store virksomheder skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan samt udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. I årsrapporten for 2013 skulle virksomhederne første gang redegøre for status for opfyldelse af det opstillede måltal samt politikken. I lovbemærkningerne fremgår det, at Erhvervsstyrelsen vil foretage en årlig evaluering af virksomhedernes afrapporteringer og en egentlig evaluering af reglerne om 3-4 år. 
 

Undersøgelse af 2013-årsrapporter
Den første undersøgelse er gennemført af COWI A/S og omfatter en stikprøve på 170 af de i alt ca. 1.200 virksomheder, som er omfattet af reglerne. Resultatet af undersøgelsen er opsummeret nedenfor, og hele rapporten kan læses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Krav Undersøgelsen viser
Måltal for at øge det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan
  • 2 % har givet oplysninger om ligelig fordeling af mænd og kvinder.
  • 73 % har opstillet et måltal. Heraf har 65 % redegjort for status for opfyldelsen af den opstillede målsætning. 84 % har angivet en tidshorisont for opfyldelsen af deres målsætning, som i gennemsnit er fastsat til 4 år. Måltallet varierer mellem 0 og 40 % og er i gennemsnit 25,5 %.
  • 25 % giver ikke oplysninger om ligelig fordeling eller angiver et måltal for det øverste ledelsesorgan. 
Politik for at øge det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer
  • 4 % har givet oplysninger om ligelig fordeling af mænd og kvinder.
  • 50 % har udarbejdet en politik, heraf har 69 % givet en nærmere beskrivelse af indholdet af politikken, som oftest omhandler personalepolitikker, herunder delejob, jobopslag og rekrutteringsproces. Andre emner er interne måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, brug af netværk i individuel karriereudvikling, mentorordninger og samarbejder med andre virksomheder.
  • 47 % giver ikke oplysninger om ligelig fordeling eller om en politik.
     

 

Erhvervsstyrelsen har også foretaget et udtræk fra selskabsregisteret, som viser, at antallet af generalforsamlingsvalgte kvindelige bestyrelsesmedlemmer er steget fra 8 % til 11 % fra 2013 til august 2014.
 

Erhvervsstyrelsens vejledning
Erhvervsstyrelsen vil gennemgå ”Vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen” for bl.a. at gøre det klarere for virksomhederne, hvilke pligter de har mht. at opstille måltal og udarbejde en politik for den kønsmæssige sammensætning. 

 

Et udtræk fra selskabsregisteret viser, at antallet af generalforsamlingsvalgte kvindelige bestyrelsesmedlemmer er steget fra 8 % til 11 % fra 2013 til august 2014.

Fandt du dette nyttigt?