Indsigt

Krav om kvartalsvise regnskabsoplysninger ophæves

Ændringer til værdipapirhandelsloven

Folketinget har vedtaget en lov, som bl.a. ophæver kravet om kvartalsvise regnskabsoplysninger, forlænger fristen for indsendelse af halvårsrapport og ændrer ”flagningsreglerne”.

Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget en lov1, som implementerer ændringsdirektivet til gennemsigtighedsdirektivet i bl.a. værdipapirhandelsloven.

Lovændringen betyder, at

  • kravet om, at børsnoterede virksomheder skal offentliggøre kvartalsvise regnskabsoplysninger (enten periodemeddelelse eller en kvartalsrapport for 1. henholdsvis 3. kvartal), ophæves. Formålet er at reducere de administrative byrder og at fremme langsigtede investeringer.
  • fristen for indsendelse af halvårsrapporter forlænges fra 2 til 3 måneder efter udløbet af første halvdel af regnskabsåret.

Lovændringen indeholder også en række andre ændringer, bl.a. modernisering og effektivisering af reglerne om at offentliggøre større aktiebesiddelser i børsnoterede virksomheder (de såkaldte ”flagningsregler”). Fremgangsmåden for flagning ændres og flagningspligten udvides til at omfatte finansielle instrumenter, der er baseret på aktier, uanset om de giver ret til fysisk overdragelse af aktier eller ej. Derudover skal Finanstilsynet fremover offentliggøre sanktioner, der er pålagt både juridiske og fysiske personer, samt navnet på henholdsvis den juridiske eller fysiske person. Hidtil har Finanstilsynet alene offentliggjort juridiske personer med navns nævnelse.

Ovennævnte ændringer træder i kraft den 26. november 2015. Virksomheder med kalenderårsregnskaber kan derfor fra og med 1. kvartal 2016 undlade at udarbejde kvartalsrapport eller periodemeddelelse.

Ændringsloven kan læses på Folketingets hjemmeside

1)  Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love.

Virksomheder med kalenderårsregnskaber kan fra og med 1. kvartal 2016 undlade at udarbejde kvartalsrapport eller periodemeddelelse.

Fandt du dette nyttigt?