Insight

Lovliggørelse af kapitalejerlån

Fremover er kapitalejerlån under visse betingelser lovlige

Generalforsamlingen kan den 1. januar 2017 eller senere under visse betingelser yde kapitalejerlån lovligt. Lånet skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår. Kapitalejerlån, der ydes til personer med bestemmende indflydelse, beskattes fortsat.

Lovliggørelse af kapitalejerlån
Folketinget har den 1. december 2016 vedtaget lovforslaget om lovliggørelse af kapitalejerlån (under visse betingelser) samt en række ændringer vedrørende registrering af ejeroplysninger i Det Offentlige Ejerregister og en præcisering vedrørende iværksætterselskaber (IVS).

Betingelserne for lovliggørelse af kapitalejerlån
Kapitalejerlån er i fremtiden lovlige forudsat, at følgende er opfyldt:

  1. Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.
  2. Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Bemyndigelsen kan indeholde tidsmæssige og økonomiske begrænsninger. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.
  3. Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.

Reglerne svarer i det store hele således til de regler, der allerede gælder i forhold til udlodning af ekstraordinært udbytte, dog er der ikke krav om udarbejdelse af en mellembalance.

Lovændringen medfører ikke ændringer til den skattemæssige behandling af kapitalejerlån. Det betyder, at personer med bestemmende indflydelse fortsat beskattes i henhold til ligningslovens § 16 E uafhængigt af, om lånet selskabsretligt er lovligt eller ulovligt.

Ikrafttræden
Loven træder i kraft den 1. januar 2017 og vil have virkning for beslutninger om at yde kapitalejerlån, der træffes den 1. januar 2017 eller senere.

Dog vil det være muligt at lovliggøre beslutninger om ydelse af økonomisk bistand truffet før den 1. januar 2017, hvis selskabet på den førstkommende (ordinære eller ekstraordinære) generalforsamling efter den 31. december 2016 træffer beslutning om at opretholde lånet som et lovligt lån ved opfyldelse af betingelserne nævnt ovenfor. Selskabet skal senest på tidspunktet for fristen for indsendelse af årsrapporten overfor Erhvervsstyrelsen kunne dokumentere, at den økonomiske bistand opfylder de ovennævnte betingelser. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde påbyde et selskab at lovliggøre et forhold om økonomisk bistand ydet før den 1. januar 2017.

Andre ændringer
Den vedtagne lov indeholder følgende andre ændringer:

  • Et nystiftet selskab skal senest samtidig med registrering af selskabet i Erhvervsstyrelsen, registrere ejeroplysninger i Det Offentlige Ejerregister.
  • Erhvervsstyrelsen får mulighed for at sende et selskab til tvangsopløsning i tilfælde, hvor selskabet i forbindelse med etablering ikke har registreret ejeroplysninger i Det Offentlige Ejerregister. Herved præciseres, at der ved alle former for etablering af et selskab (herunder fusioner og spaltninger), skal foretages samtidig registrering af ejerne/stemmerettighederne. 
  • Præcisering af, at IVS’er også kan foretage kapitalforhøjelse ved fondsforhøjelse (dette gælder allerede, men er tydeliggjort).
  • En følgeændring af ÅRL så beløb, der fremover lovligt udlånes til kapitalejere m.fl., regnskabsmæssigt ikke længere indgår i de frie reserve, men derimod som bunden reserve. Ændringen har til formål at sikre, at det fremgår klart af regnskabet, at de frie midler, som selskabet kan udlodde som udbytte, er reduceret med et beløb svarende til det beløb, der er udlånt til kapitalejere, ledelsen eller nærtstående til kapitalejere eller ledelsen.

Læs ændringsloven på Folketingets hjemmeside.

Det vil være muligt at lovliggøre beslutninger om ydelse af økonomisk bistand truffet før den 1. januar 2017.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('