Insight

Måling af investeringsejendomme i delårsrapport

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at foretage fornødne vurderinger og ændringer af dagsværdien af investeringsejendomme ved udarbejdelse af delårsrapporter. En samlet vurdering af hele ejendomsporteføljen er ikke tilstrækkelig, men skal ske ejendom for ejendom.

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at foretage fornødne vurderinger og ændringer af dagsværdien af investeringsejendomme ved udarbejdelse af delårsrapporter. En samlet vurdering af hele ejendomsporteføljen er ikke tilstrækkelig, men skal ske ejendom for ejendom.

Regnskabskontrol af delårsrapport for 1. halvår 2020

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med regnskabskontrol af en virksomheds delårsrapport for 1. halvår 2020 konstateret, at virksomheden i perioden 2017-2020 primært har foretaget værdiregulering af investeringsejendomme i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapporter. Dagsværdien opgøres efter kapitalafkastmetoden og der anvendes ekstern valuar til brug for årsrapporten.

Ved udarbejdelse af delårsrapporter, har virksomheden vurderet, hvorvidt det er sket væsentlige ændringer i lejeindtægt, driftsresultat og afkastkrav i forhold til den seneste valuarvurdering. Ved aflæggelse af delårsrapporten for 1. halvår 2020 er denne vurdering baseret på en samlet vurdering for hele ejendomsporteføljen. Efter erhvervsstyrelsens vurdering medfører dette, at væsentlige ændringer for enkelte ejendomme eller ejendomstyper ikke identificeres. Det er styrelsens opfattelse, at virksomheden ikke har indhentet et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere, hvorvidt der er sket væsentlige ændringer i afkastkravene pr. 30. juni 2020 i f.t. de afkastkrav, som blev anvendt i årsrapporten for 2019. Dagsværdien af virksomhedens investeringsejendommene kan derfor være fejlbehæftet i delårsrapporten for 1. halvår 2020.

Fremadrettet påbud

Ved fremtidige udarbejdelse af delårsrapporter har Erhvervsstyrelsen påbudt virksomheden:

  • at foretage en tilstrækkelig vurdering af, om dagsværdien af investeringsejendomme er ændret siden den senest aflagte årsrapport. Eventuelle ændringer i værdien skal indarbejdes i delårsrapporten, jf. IAS 40, afsnit 33, jf. IAS 34, afsnit 28. Virksomheden skal, ejendom for ejendom, konkret forholde sig til ændringer i de væsentligste variabler, som indgår i virksomhedens afkastmodel, herunder afkastkrav, forventede lejeindtægter og driftsresultat,
  • at forholde sig til, hvorvidt ovenstående giver anledning til ændring af sammenligningstal for delårsperioden 1. halvår 2020 ved udarbejdelsen af delårsrapporten for 1. halvår 2021, jf. IAS 8, afsnit 42 jf. IAS 34, afsnit 15B, litra g.
  • at medtage sammenligningstal i egenkapitalopgørelsen i henhold til IAS 34, afsnit 20, hvilket ikke var medtaget i delårsrapporten for 1. halvår 2020.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('