Indsigt

Nedskrivningstest af goodwill mv.

Afgørelse fra regnskabskontrollen

En virksomhed blev påbudt at udsende supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2015 og halvårsrapporten for 1. halvår 2016, hvor en række fejl og mangler er korrigeret, og hvor goodwill er indregnet i overensstemmelse med en ny og korrekt foretaget nedskrivningstest.

En finansiel virksomhed blev påbudt at foretage en fornyet nedskrivningstest af goodwill. Når Finanstilsynet har haft nedskrivningstesten til gennemsyn, skal virksomheden udsende supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2015 og halvårsrapporten for 1. halvår 2016, hvor en række fejl og mangler er korrigeret, og hvor goodwill er indregnet i overensstemmelse med den nye og korrekte foretagne nedskrivningstest.

Afgørelsen vedrører en virksomhed, som aflægger års- og halvårsrapport efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl1 (regnskabsbekendtgørelsen). Afgørelsen er også relevant for ikke finansielle virksomheder, da Finanstilsynet anvender IFRS til fortolkning af regnskabsbekendtgørelsen.

Baggrund
Virksomheden havde i december 2015 erhvervet en dattervirksomhed fra et selskab, som virksomhedens daværende bestyrelsesformand havde en betydelig økonomisk interesse i. Virksomheden havde indregnet dattervirksomheden, herunder goodwill, på baggrund af købsprisen. Den i koncernregnskabet indregnede goodwill svarer til 12,2 % af egenkapitalen.

Det er Finanstilsynets vurdering, at virksomhedens årsrapport indeholder følgende fejl:

1. Mangelfuld vurdering af goodwill vedrørende den overtagne virksomhed. Det er Finanstilsynets vurdering, at den aftalte købspris ikke kan antages at udgøre det bedste bud på dagsværdien, idet aftalen er indgået mellem nærtstående parter. Efter Finanstilsynets vurdering er den opgjorte nytteværdi vedrørende goodwill relateret til opkøbet af dattervirksomheden forkert på en række punkter, bl.a.:

  • Anvendelse af forkerte budgetår og dermed en forkert diskonteringsfaktor i både budgetperioden og terminalperioden.
  • Anvendelse af vækstfaktor i terminalperioden, som er for høj.
  • Fejlagtigt indregnet indtægt fra et udskudt skatteaktiv i budgetperioden, som dattervirksomheden er forpligtet til at betale til sælgervirksomheden.
  • Generel anvendelse af optimistiske forudsætninger.
  • Afkastkrav afspejler ikke usikkerheden ved virksomhedens drift.

2. Manglende udarbejdelse af nedskrivningstest ved regnskabsafslutningen. Virksomheden kunne ikke på forespørgsel fra Finanstilsynet i juni 2016 fremsende en nedskrivningstest pr. balancedagen, men kunne først eftersende denne i september 2016 efter en statsautoriseret revisor havde udarbejdet den for virksomheden.

3. Manglende oplysninger om nærtstående parter:

  • Virksomheden har ikke oplyst, at dattervirksomheden er erhvervet fra en nærtstående part.
  • Virksomheden har oplyst, at den har indgået flere konsulentaftaler med en nærtstående part, men den anvendte prisfastsættelsesmetode oplyses ikke.
  • Det er ikke oplyst, at ydelsen af kreditfacilitet til dattervirksomheden ikke er sket på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis.

4. Manglende oplysninger om hybrid kernekapital, herunder om valuta, udstedelsernes størrelse samt rentesatserne.

Det er endvidere Finanstilsynets vurdering, at virksomhedens halvårsrapport for 1. halvår 2016 indeholder følgende fejl:

5. Forkert indregning af knowhow og edb-anlæg. I halvårsrapporten er størstedelen af goodwillbeløbet ændret til henholdsvis knowhow, som indregnes under aktivposten Immaterielle aktiver samt edb-anlæg, som indregnes under aktivposten Øvrige materielle aktiver. Efter Finanstilsynet vurdering er der ikke fremkommet nye oplysninger om forhold og omstændigheder, der eksisterede på overtagelsestidspunktet for dattervirksomheden, som ville have påvirket de beløb, der er indregnet pr. denne dato, jf. IFRS 3, afsnit 45. Dermed kan der ikke ske ændringer i allerede indregnede beløb eller indregning af nye aktiver jf. IFRS 3, afsnit 45.

6. Manglende oplysninger i ledelsesberetningen og anvendt regnskabspraksis. Virksomheden ophører med at udarbejde koncernregnskab i forbindelse med aflæggelse af halvårsrapporten for 1. halvår 2016, hvilket efter Finanstilsynets vurdering er en væsentlig oplysning, som virksomheden skulle have givet i ledelsesberetningen. Endvidere skulle den ændrede indregning af goodwill som knowhow og edb-anlæg jf. ovenfor have været oplyst under anvendt regnskabspraksis.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

1 Bekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2014

Det er Finanstilsynets vurdering, at den aftalte købspris ikke kan antages at udgøre det bedste bud på dagsværdien, idet aftalen er indgået mellem nærtstående parter.

Fandt du dette nyttigt?