Indsigt

Ny indsendelsesbekendtgørelse

- betyder mere digitalisering

Med udtrykket mere digitalisering tænkes dels på ”egentlig digitalisering” i form af indberetning af flere data via XBRL, og dels at en række dokumenter, som i dag indsendes til Erhvervsstyrelsen på papir, fremover skal indberettes som pdf-filer via nyoprettede selvbetjeningsløsninger.

Ny indsendelsesbekendtgørelse betyder mere digitalisering
Erhvervsstyrelsen har den 10. september 2015 udsendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed (indsendelsesbekendtgørelsen). Vi har i notatet til download beskrevet hele indsendelsesbekendtgørelsen og særskilt markeret de afsnit, som omtaler væsentlige ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse, med en ramme.

I korte træk

  • Ændringerne i bekendtgørelsen træder i kraft for regnskabsdokumenter, der indberettes den 15. september 2015 eller senere. Visse krav gælder dog først fra den 1. januar 2016 jf. nedenfor.
  • Årsrapporter mv., som indberettes til Erhvervsstyrelsen, offentliggøres straks efter modtagelsen. Der er ikke længere et tidsmæssigt ”vindue”, hvor eventuelle småfejl kan rettes. En allerede indberettet årsrapport kan fremover kun ændres via bestemmelserne om omgørelse.
  • Årsrapporter for udenlandske virksomheder med filial i Danmark, fritagelsesansøgninger for digital indberetning og undtagelseserklæringer med bilag skal fremover indberettes i en pdf-fil via nye digitale selvbetjeningsløsninger. Det er dog frivilligt at anvende de nye digitale selvbetjeningsløsninger indtil 1. januar 2016.
  • Muligheden for clob-opmærkning (opmærkning af fx hele ledelsesberetningen på en gang) forslås reduceret for at fremme digitaliseringen af regnskabsdata. Fremover skal redegørelserne for samfundsansvar, virksomhedsledelse samt måltal og politikker for det underrepræsenterede køn opmærkes særskilt. Der gives dog en længere frist til dette - regnskabsår, der begynder d. 1. januar 2016 eller senere. For virksomheder med kalenderårsregnskaber vil det sige årsregnskabet 2016. 
  • Begrebet ”indberetteren” defineres. Det er dog uændret den, der indberetter årsrapporten, som indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at det er det endelige godkendte regnskabsdokument, der er indberettet. 
  • Kravet om fysisk underskrift og datering i tilknytning til ledelsespåtegningen bortfalder, hvis regnskabet er underskrevet digitalt.
  • Har en revisor afgivet en erklæring til årsrapporten, skal revisionsvirksomhedens CVR-nummer anføres fra og med 1. januar 2016. 
  • Erhvervsstyrelsens frist for at kunne anmode virksomheden om indsendelse af dokumentation for at årsrapporten er udarbejdet, revideret, godkendt og indberettet i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne forøges fra 3 år til 5 år, så den svarer til forældelsesfristen i årsregnskabsloven. 
  • Forøgelse af indberetningsfristen for halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder fra 2 til 3 måneder, jf. det nye gennemsigtighedsdirektiv fra EU.
Indsendelsesbekendtgørelse
Fandt du dette nyttigt?