Indsigt

Oplysninger om hensatte forpligtelser - skadesklausul

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Detaljerede oplysninger om hensatte forpligtelser vedrørende igangværende forligsforhandlinger og kommende retssager om produktansvar kunne i den konkrete sag udelades, da det ikke kunne afvises, at oplysningerne kunne svække virksomhedens position i en tvist med andre parter.

Detaljerede oplysninger om hensatte forpligtelser vedrørende igangværende forligsforhandlinger og kommende retssager om produktansvar kunne i den konkrete sag udelades, da det ikke kunne afvises, at oplysningerne kunne svække virksomhedens position i en tvist med andre parter.

Baggrund
Sagen vedrører en delårsrapport aflagt efter IAS 34. Virksomheden oplyser i en note i delårsrapporten, at den siden 2011 har været part i individuelle søgsmål ved forskellige domstole i USA, hvor der er nedlagt påstande om produktansvar i forbindelse med brug af virksomhedens produkter. Virksomheden oplyser, at der er indregnet hensatte forpligtelser til retskrav på 1,5 mia. kr. samt 2,3 mia. kr. under anden gæld. Virksomheden giver oplysninger af generel karakter om tvistens art m.v., men giver med henvisning til IAS 37 ikke yderligere oplysninger om igangværende forligsforhandlinger og kommende retssager samt det forventede udfald heraf.

I henhold til IAS 37, afsnit 84-89 skal der gives en række specifikke oplysninger om hensatte forpligtelser. Nogle af eller alle disse oplysninger kan jf. IAS 37, afsnit 92 i ekstremt sjældne tilfælde forventes at svække virksomhedens position i en tvist med andre parter. I sådanne tilfælde kan virksomheden undlade at give oplysningerne, og i stedet give generelle oplysninger om tvistens art samt oplyse, at oplysningerne er udeladt og årsagen hertil.

Det er ikke nærmere defineret, hvornår undtagelsen kan anvendes, hvorfor dette beror på en individuel vurdering. Det er styrelsens vurdering, at det ikke kan afvises at have meget store konsekvenser for virksomheden, hvis den bliver pålagt at offentliggøre yderligere oplysninger om de igangværende forhandlinger. Det er derfor styrelsen opfattelse, at der skal meget tungtvejende argumenter til, for at tilsidesætte virksomhedens vurdering. Styrelsen har konkret lagt vægt på virksomhedens vurdering samt de udtalelser, virksomheden har modtaget fra dens advokater. Styrelsen har ikke fundet argumenter for at tilsidesætte virksomhedens vurdering og har afsluttet sagen uden at foretage sig yderligere.

Afgørelsen vedrører som anført en delårsrapport. Virksomheden er som udgangspunkt ikke forpligtet til at opfylde de detaljerede oplysningskrav i IAS 37 i en delårsrapport. Regnskabskontrollen er udført ud fra bestemmelserne i IAS 37, da virksomheden selv har henvist til disse bestemmelser i delårsrapporten.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Styrelsen har konkret lagt vægt på virksomhedens vurdering samt de udtalelser, den har modtaget fra sine advokater.

Fandt du dette nyttigt?