Indsigt

Præcisering af IFRS-bestemmelser om investeringsvirksomhed

- IASB har udsendt udkast til ændring af IFRS 10 og IAS 28

IASB præciserer blandt andet, at lempelsen fra kravet om at udarbejde koncernregnskab også gælder for en underkoncern ejet af en investeringsvirksomhed.

IASB har den 11. juni 2014 udsendt udkast til præcisering af bestemmelserne om investeringsvirksomheder i IFRS 10, Koncernregnskaber og IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures.


I korte træk

  • Ændringerne giver svar på spørgsmål, som fortolkningskomiteen IFRS IC har modtaget.
  • Lempelsen for koncernregnskab i underkoncerner (IFRS 10.4.a) gælder også, selvom underkoncernens modervirksomhed måler sine dattervirksomheder til dagsværdi i overensstemmelse med IFRS 10. 
  • En dattervirksomhed, som leverer tjenesteydelser vedr. sin investeringsmodervirksomheds investeringer, skal ikke konsolideres, hvis det i sig selv er en investeringsvirksomhed.
  • Præcisering af, hvordan en investor, som ikke selv er en investeringsvirksomhed, skal anvende equity-metoden (indre værdis metode) på sine investeringer i associerede virksomheder og joint ventures. 


Baggrund
IASB udsendte i oktober 2012 ændringer til bl.a. IFRS 10, som kræver, at investeringsvirksomheder måler sine investeringer i dattervirksomheder til dagsværdi med indregning af ændringen i dagsværdi i resultatopgørelsen i stedet for at konsolidere dem. Efterfølgende er der til IFRS Interpretations Committee indsendt flere problemstillinger vedrørende implementeringen af ændringerne. Udkastet omhandler tre af disse problemstillinger.


1. Lempelsen fra kravet om koncernregnskab i underkoncerner
IFRS 10.4.a indeholder en lempelse fra kravet om at udarbejde koncernregnskab for en delkoncern, hvis dennes modervirksomhed, eller en mellemliggende modervirksomhed, udarbejder et offentligt tilgængeligt IFRS koncernregnskab. Ændringen til IFRS 10 præciserer, at denne lempelse også gælder for underkoncerner ejet af investeringsvirksomheder, uanset at denne i overensstemmelse med IFRS 10 indregner og måler sine investeringer i dattervirksomheder til dagsværdi i stedet for at konsolidere dem. Præciseringen er baseret på en cost/benefit-betragtning og det forhold, at investeringsvirksomheden skal give en række oplysninger i overensstemmelse med IFRS 12, Oplysning om involvering i andre virksomheder, IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger samt IFRS 13, Dagsværdimåling.


2. En dattervirksomhed, der leverer ydelser, som vedrører modervirksomhedens investeringsaktiviteter
Investeringsvirksomheder skal konsolidere dattervirksomheder, som udfører investeringsydelser vedrørende modervirksomhedens investeringsaktiviteter. Det er uklart i IFRS 10, om en dattervirksomhed, som i sig selv opfylder definitionen på en investeringsvirksomhed og samtidig leverer investeringsydelser, skal måles til dagsværdi eller konsolideres. IASB foreslår at præcisere bestemmelsen således, at kravet om konsolidering alene omfatter dattervirksomheder, som udgør en udvidelse af investeringsmodervirksomhedens aktiviteter (fx udbud af investeringsydelser til tredjemand), og som ikke i sig selv opfylder definitionen på en investeringsvirksomhed. 


3. Investors anvendelse af equity-metoden på investering i en investeringsvirksomhed
En modervirksomhed, der ikke i sig selv er en investeringsvirksomhed, men som fx ejer en investeringsdattervirksomhed, kan ikke opretholde dattervirksomhedens dagsværdimålinger på dens investeringer i sine dattervirksomheder, men skal i stedet konsolidere alle dattervirksomhederne i koncernen. 

IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures indeholder ikke en tilsvarende præcisering vedrørende investeringer i associerede virksomheder eller joint ventures, der er investeringsvirksomheder, og som i investors regnskab indregnes efter equity-metoden (indre værdis metode). IASB foreslår følgende præciseringer vedrørende investors anvendelse af equity-metoden på sådanne investeringer:

  • Associerede virksomheder: De dagsværdimålinger, som den associerede virksomhed har anvendt på sine egne investeringer i dattervirksomheder, kan opretholdes, når investor indregner investeringen i den associerede virksomhed efter equity-metoden.
  • Joint ventures: De dagsværdimålinger, som et investeringsvirksomheds-joint venture har anvendt på sine egne investeringer i dattervirksomheder, kan ikke opretholdes. Regnskabet for joint venture-virksomheden skal derfor tilpasses investors egen regnskabspraksis, og herunder skal joint venturets egne underliggende dattervirksomheder konsolideres. 


IASB har anmodet om kommentarer senest den 15. september 2014.


Læs mere i IFRS in Focus, juni 2014

Læs udkastet på IASB's hjemmeside

IASB præciserer også, hvordan investor  skal anvende equity-metoden på sine kapitalandele i investeringsvirksomheder, der er associerede virksomheder eller joint ventures til investor.

 

Fandt du dette nyttigt?