Indsigt

Præciseringer til IFRS 15

- skal lette implementeringen

IASB har den 12. april 2016 udsendt ændringer til IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers, som har til formål at præcisere og give yderligere vejledning til nogle identificerede uklarheder samt at lette implementeringen af IFRS 15. Der er ikke foretaget ændring af standardens grundlæggende principper.

Præciseringer til IFRS 15
IASB har den 12. april 2016 udsendt ændringer til IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers, som har til formål at præcisere og give yderligere vejledning til nogle identificerede uklarheder samt at lette implementeringen af IFRS 15.

I korte træk
IASB præciserer bestemmelserne i IFRS 15 vedrørende:

Identifikation af leveringsforpligtelser i aftalen
Agent kontra principal
Licenser

Endvidere er der indsat yderligere overgangsbestemmelser vedrørende kontrakter, der er afsluttet eller ændret før begyndelsen af det første regnskabsår, der præsenteres i henhold til den nye standard.

Baggrund
Efter udsendelse af IFRS 15 i maj 2014 blev der oprettet en Revenue Transition Resource Group (TRG), som bl.a. drøfter problemstillinger i forbindelse med implementeringen af den nye omsætningsstandard. De fleste problemstillinger, som er behandlet i TRG, er løst ved anvendelse af bestemmelserne i standarden, men TRG har påpeget nogle mere komplekse problemstillinger, som danner baggrund for de udsendte ændringer. Ændringerne, der anses for at være af afklarende karakter og ikke ændring af standardens grundlæggende principper, omhandler:

Identifikation af leveringsforpligtelser i aftalen
Agent kontra principal
Licenser.
Lempeligere overgangsbestemmelser.

Ændringerne er opsummeret nedenfor. Læs mere i IFRS in Focus, april 2016.

Identifikation af leveringsforpligtelser i aftalen
Efter IFRS 15 skal en virksomhed ved indgåelse af en aftale om levering af varer eller tjenesteydelser opdele aftalen (unbundling) i dens særskilte leveringsforpligtelser. For at tydeliggøre, hvad der forstås ved særskilte (distinct) leveringsforpligtelser, er der tilføjet yderligere eksempler i standarden. I Basis for Conclusion bemærker IASB endvidere, at ved vurdering af, om levering af en vare eller tjenesteydelse kan adskilles fra andre leveringsforpligtelser i aftalen, skal virksomheden overveje forskellige faktorer, herunder fx omfanget af integration og indbyrdes afhængighed, og ikke kun om en leverance er afhængig af en anden. I en aftale om at bygge en mur indgår fx både en forpligtelse om at levere mursten og om at levere arbejdskraft. Disse to leveringsforpligtelser kan ikke adskilles, da de er ind-byrdes afhængige for at opfylde aftalen om at bygge en mur.

Agent kontra principal
Når en tredjepart er involveret i levering af varer eller tjenesteydelser til en kunde, skal virksomheden afgøre, om den agerer som principal eller agent i transaktionen. Det afgørende for denne vurdering er, om virksomheden har kontrol over varen eller serviceydelsen, inden den leveres til kunden. For at præcisere, hvordan kontrolkriteriet skal anvendes, har IASB ændret implementeringsvejledningen (application guidance), herunder er eksisterende eksempler ændret, og der er tilføjet nye eksempler. Endvidere fremhæver IASB:

At agent kontra principal vurderingen skal ske for hver særskilt (distinct) vare eller serviceydelse.
At indikatorerne for vurdering af kontrol ikke er en udtømmende liste.
At indikatorerne kan være mere eller mindre relevante for vurderingen af kontrol afhængigt af arten af varen eller tjenesteydelsen samt vilkår og betingelser i kontrakten. Nogle indikatorer kan derfor være mere relevante for en kontrakt end andre indikatorer.

Licensindtægter
IFRS 15 kræver en vurdering af, om en licens giver kunden adgang til virksomhedens immaterielle rettigheder (right to access), eller om kunden faktisk opnår ret til at bruge de immaterielle rettigheder (right to use). Opnår kunden alene adgang til de immaterielle rettigheder, indregnes omsætningen herfra over tid, hvorimod omsætningen indregnes på et bestemt - og muligvis tidligere - tidspunkt, hvis der er tale om en ret til at bruge rettighederne. Ved denne sondring er det afgørende, om virksomheden efter overdragelsen udfører aktiviteter, som væsentlig påvirker de immaterielle rettigheder. Det præciseres, at en virksomheds aktiviteter anses for væsentligt at påvirke de immaterielle rettigheder og kunden dermed opnår adgang til de immaterielle rettigheder, når

aktiviteterne forventes at ændre formen eller funktionaliteten af de immaterielle rettigheder, eller
kundens mulighed for at opnå fordele af de immaterielle rettigheder er afhængig af disse aktiviteter (fx kan fordelen ved et varemærke afhænge af virksomhedens løbende aktiviteter for at opret-holde værdien af varemærket).

I implementeringsvejledningen er tilføjet nye eksempler, ligesom nogle af de eksisterende eksempler er ændret. Endvidere udvides implementeringsvejledningen vedrørende bestemmelserne om salgs- og brugsbaserede royalties, der ikke kan indregnes som omsætning før kunden har foretaget det salg eller forbrug, som udløser royaltyen.

Hvis den immaterielle rettighed derimod har en væsentlig værdi for kunden uden virksomhedens fremtidige aktiviteter, er det en indikator for, at kunden opnår ret til at bruge den immaterielle rettighed og således kan indregne omsætningen fra salget på et bestemt tidspunkt.


Overgangsbestemmelser
Der indarbejdes yderligere lempelser i forbindelse med implementering af IFRS 15. I henhold til overgangsbestemmelserne kan en virksomhed vælge:

Kun at implementere standarden med tilbagevirkende kraft fra og med regnskabsåret, hvor den implementeres, dvs. uden tilpasning af sammenligningstal.
At implementere standarden med tilbagevirkende kraft for alle præsenterede regnskabsår, dvs. inklusive sammenligningsår.

I begge tilfælde er der nu indarbejdet nogle praktiske lempelser, herunder at der ikke skal foretages vurdering af kontrakter, som er afsluttede før begyndelsen af det første regnskabsår, der præsenteres i henhold til den nye standard, og at det kan antages, at alle kontraktændringer allerede var aftalt ved den oprindelige indgåelse af kontrakten.

Ikrafttrædelse
Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere, hvilket er samme ikrafttrædelsestidspunkt som IFRS 15. Vælger en virksomhed at implementere IFRS 15 på et tidligere tidspunkt, bør det overvejes at implementere ændringerne til standarden samtidig, hvilket i Danmark dog kræver, at ændringerne til standarden er godkendt af EU. En senere implementering af ændringerne kræver, at ændringerne implementeres med tilbagevirkende kraft, som om de var implementeret samtidig med den første version af standarden.

Fandt du dette nyttigt?