Indsigt

Provenu ved salg af immaterielt aktiv er ikke omsætning

Afgørelse fra Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen påbød virksomheden at korrigere fejlen som en væsentlig fejl vedrørende tidligere år i årsrapporten for 2013, dvs. at sammenligningstallene for regnskabsåret 2012, hvori fejlen forekom, skulle tilpasses.

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en afgørelse af 21. februar 2014, der omhandler præsentation af provenu fra salg af et immaterielt aktiv. 

I afgørelsen, som har været forelagt Det Finansielle Råd, påbyder Erhvervsstyrelsen (ERST) virksomheden at behandle gevinst ved salg af et immaterielt aktiv i overensstemmelse med IAS 38, Immaterielle anlægsaktiver, afsnit 113. Efter disse bestemmelser kan gevinst ved salg af immaterielle aktiver ikke klassificeres som omsætning. Fejlen skulle korrigeres som en væsentlig fejl vedrørende tidligere år i årsrapporten for 2013, dvs. at sammenligningstallene for regnskabsåret 2012, hvori fejlen forekom, skulle tilpasses. 

Afgørelsen, som kan læses på Finanstilsynets hjemmeside, er uddybet nedenfor.
 

Virksomhedens vurdering
Virksomheden begrundede klassifikationen af provenuet ved salg af det immaterielle aktiv som nettoomsætning med, at salg af rettigheder sker som led i virksomhedens ordinære driftsaktiviteter. Efter virksomhedens forretningsmodel kan virksomheden afhænde internt genererede rettigheder i stedet for selv at føre et produkt til markedet, hvilket virksomheden historisk har gjort.
 

ERSTs vurdering
Efter IAS 38, afsnit 113 kan gevinster ved salg af et immaterielt aktiv ikke klassificeres som omsætning. Dette gælder, uanset at virksomhedens forretningsmodel kan medføre en ændring i hensigten med besiddelsen af det immaterielle aktiv.

Efter IAS 16, Materielle anlægsaktiver, afsnit 68 kan provenu ved salg af materielle anlægsaktiver heller ikke indregnes som omsætning. Der er dog en undtagelse hertil i afsnit 68a, hvorefter materielle anlægsaktiver, der besiddes med henblik på udlejning, skal reklassificeres til varebeholdninger, når aktiverne ikke længere udlejes. Provenu fra salg af sådanne aktiver indregnes som omsætning. Selskabet kunne efter ERSTs vurdering ikke anvende denne undtagelse analogt til at præsentere provenuet fra salget af udviklingsprojektet som omsætning.

 

Gevinster ved salg af et immaterielt kan ikke klassificeres som omsætning, uanset at virksomhedens forretningsmodel kan medføre en ændring i hensigten med besiddelsen af det immaterielle aktiv.

Fandt du dette nyttigt?