Indsigt

Regnskabskontrollen: Dagsværdimåling

Manglende oplysninger om dagsværdimåling

En virksomhed fik en påtale for ikke at give tilstrækkelige oplysninger om måling af udstedte obligationer til dagsværdi baseret på indikative bud og for ikke at redegøre tilstrækkeligt for reklassifikation af obligationerne fra niveau 2 til niveau 3 i dagsværdihierarkiet.

En virksomhed fik en påtale for ikke at give tilstrækkelige oplysninger om måling af udstedte obligationer til dagsværdi baseret på indikative bud og for ikke at redegøre tilstrækkeligt for reklassifikation af obligationerne fra niveau 2 til niveau 3 i dagsværdihierarkiet, jf. IFRS 13 Fair Value Measurement.

Afgørelse
I en afgørelse vedrørende en årsrapport for 2015 påtaler Erhvervsstyrelsen, at:

  1. Virksomheden ikke oplyser hvilke faktorer, der har indgået ved målingen af obligationerne til dagsværdi, jf. IFRS 13, afsnit 91, og IFRS 13, afsnit 93, herunder hvilken metode som har været anvendt ved beregningen af dagsværdien.
  2. Virksomheden ikke i tilstrækkelig grad har redegjort for, hvilke faktorer der har været væsentlige ved vurderingen af, at obligationerne skulle reklassificeres fra niveau 2 til niveau 3, og i hvilket omfang faktorerne har indgået ved målingen af obligationerne, jf. kravene herom i IFRS 13, afsnit 93, litra e, (iv).

Afgørelsen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse på grund af forholdenes principielle karakter. Virksomheden fik alene en påtale, da virksomheden har offentliggjort sin årsrapport for 2016 i februar 2017, hvor de påpegede fejl ikke længere er aktuelle.

Baggrund
Virksomheden har i årsrapporten for 2015 oplyst, at koncernens primære finansiering består af udstedte obligationer, som løbende måles til dagsværdi gennem resultatopgørelsen.

Obligationerne blev udstedt i maj 2014 og noteret på NASDAQ Stockholm i 2015. Der har frem til 31. december 2015 ikke været indberettet nogle handler, og i perioden frem til 2. november 2016 har der alene været registreret to handler.

Måling af obligationerne er derfor ikke baseret på faktisk handler. Virksomheden har baseret målingen på indikative kurser, som er beregnet af to uafhængige mæglere. Ledelsen har oplyst, at som følge af det betydelige spænd i de indikative kurser, og det betydelige spænd, der er i det observerbare kredittillæg på obligationer med virksomhedens kreditkvalitet, har ledelsen vurderet, at der er tale om en niveau 3 måling.

Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at virksomheden ikke giver tilstrækkelige oplysninger i årsrapporten for 2015 om:

  • De omstændigheder og de faktorer, der ligger til grund for, at obligationerne i 2015 reklassificeres fra niveau 2 til niveau 3. Oplysningerne om reklassifikationen fra niveau 2 til niveau 3 er særligt relevante, når reklassifikationen finder sted i forbindelse med en børsnotering, idet regnskabslæseren vil forvente et opryk i niveauerne og ikke, at obligationerne nu måles efter et lavere niveau i dagsværdihierarkiet.
  • Hvilke faktorer der har indgået ved målingen af obligationen, de konkrete omstændigheder, der er lagt til grund i forbindelse med målingen af dagsværdien for obligationen samt hvilken metode, virksomheden faktisk har anvendt til at beregne dagsværdien. Det fremgår således ikke klart, at målingen er sket ved, at virksomheden har anmodet to uafhængige mæglere om at beregne en indikativ kurs på obligationerne pr. 31. december 2015, og at målingen herefter er udtryk for et gennemsnit af midtvejspriserne for disse indikative bud. Selvom målingen er foretaget på baggrund af en meget simpel model, hvor gennemsnitsprisen er fundet ved gennemsnittet af en indikativ kurs fastsat af to uafhængige mæglere, så skal virksomheden fortsat opfylde de oplysningskrav, der følger for en obligation, der er klassificeret på niveau 3 i dagsværdihierarkiet i overensstemmelse med IFRS 13, afsnit 91-93.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Det fremgår således ikke klart, at målingen er sket ved, at virksomheden har anmodet to uafhængige mæglere om at beregne en indikativ kurs på obligationerne.

Fandt du dette nyttigt?