Indsigt

Regnskabskontrollen: Fejl vedrørende tidligere år

Fejlen skulle rettes med tilbagevirkende kraft

En andelskasse fik en påtale for at have rettet en fejl vedrørende de sidste ti regnskabsår i resultatopgørelsen for 2015. Fejlen skulle i overensstemmelse med IAS 8 rettes med tilbagevirkende kraft, da fejlen var væsentlig for 2015-årsrapporten.

En andelskasse fik en påtale for at have rettet en fejl vedrørende de sidste ti regnskabsår i resultatopgørelsen for 2015. Fejlen skulle rettes med tilbagevirkende kraft. Fejlen var ikke væsentlig for de enkelte år, men tilbageførsel af fejlen i 2015 var væsentlig for 2015-årsrapporten.

Andelskassen aflægger årsrapport efter Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen), men da der i afgørelsen henvises til IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, kan den også være relevant for ikke-finansielle virksomheder.

Afgørelse
I en afgørelse vedrørende en årsrapport for 2015 påtaler Finanstilsynet, at en andelskasse har indregnet en tilbageførsel af akkumulerede renteudgifter i resultatopgørelsen. Der var tale om renteudgifter, som over de sidste ti regnskabsår fejlagtigt var blevet udgiftsført.

Tilbageførsel af renteudgifterne over resultatopgørelsen har forøget årets resultat før skat med 26 %, hvilket efter Finanstilsynets vurdering var væsentligt. Efter Finanstilsynets vurdering skulle andelskassen have rettet forholdet med tilbagevirkende kraft, hvilket indebærer, at årsrapporten for 2015 skulle have været udarbejdet, som om fejlene ikke var begået.

Finanstilsynet henviser til IAS 8, afsnit 46, hvoraf det fremgår, at korrektion af fejl vedrørende tidligere regnskabsår skal udelades fra resultatet for det regnskabsår, hvor fejlen opdages. Det er således Finanstilsynets vurdering, at selvom fejlen i de enkelte år er uvæsentlig, så er det ikke i overensstemmelse med regnskabsreglerne at indtægtsføre rettelsen af den akkumulerede fejl i ét år, så årsrapporten for det pågældende år bliver væsentligt påvirket.

Dette gælder uanset, at andelskassen har oplyst om fejlens påvirkning af renteudgifter og resultatet for 2015. Det er efter Finanstilsynets vurdering ikke meningen, at regnskabsbrugerne selv skal korrigere alle berørte poster for at få et retvisende billede. Det gælder især, når et stort antal poster påvirkes, herunder også en række nøgletal. Endvidere vil fejlen påvirke femårsoversigterne for de kommende år.

Andelskassen har efter dialogen med Finanstilsynet rettet forholdet i årsrapporten for 2016.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Fejlen var ikke væsentlig for de enkelte år, men tilbageførsel af fejlen i 2015 var væsentlig for 2015-årsrapporten. 

Fandt du dette nyttigt?