Indsigt

ESMA undersøgelse af IFRS 13 implementering

ESMA har undersøgt brugen af dagsværdimålinger samt overholdelse af oplysningskrav, som er beskrevet i IFRS 13, Dagsværdimåling. Overordnet set viser undersøgelsen, at kravene i IFRS 13 generelt set er blevet godt indarbejdet i regnskaberne men også, at der fortsat er plads til forbedringer.

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) har undersøgt brugen af dagsværdimåling samt overholdelse af oplysningskrav, som er beskrevet i IFRS 13, Dagsværdimåling.

Formålet med undersøgelsen har dels været at undersøge niveauet for overholdelse af IFRS 13 og dels at undersøge niveauet for sammenlignelighed mellem de europæiske virksomheder, som følger IFRS. Endvidere bidrager undersøgelsen til ESMAs svar vedrørende det Post Implementation Review, som IASB i øjeblikket gennemfører af IFRS 13.

Undersøgelsen bygger på et desktop review af en stikprøve på 78 udstedere og på oplysninger fra de afgørelser, som de europæiske kompetente myndigheder har truffet i forbindelse med regnskabskontrol af regnskaber for regnskabsårene 2013-2015.

Undersøgelsen har omfattet følgende emner:

  • Dagsværdioplysninger
  • Beregningsenheden (unit of account)
  • Betydningen af et fald i markedsaktiviteten ved vurderingen af, om der foreligger et aktivt marked
  • Justering til dagsværdimåling af derivater.

Undersøgelsen indeholder desuden en kort oversigt af de forhold, som er observeret i forbindelse med regnskabskontrol samt en række eksempler på, hvordan virksomheder har udfyldt oplysningskrav i IFRS 13.

Overordnet set viser undersøgelsen, at kravene i IFRS 13 generelt set er blevet godt indarbejdet i regnskaberne i stikprøven. Der er dog fortsat plads til forbedringer for så vidt angår overholdelse af visse krav i IFRS 13. Endvidere mener ESMA, at IASB kan forbedre IFRS 13 på en række områder, hvor der fortsat er usikkerhed.

Dagsværdioplysninger
Undersøgelsen har omfatte såvel tilbagevendende som ikke-tilbagevendende dagsværdimålinger.

Tilbagevendende dagsværdimålinger var hovedsageligt relateret til finansielle instrumenter samt investeringsejendomme. Virksomhederne i stikprøven overholdt her stort set minimumsoplysningskravene i IFRS 13. På områderne i) beskrivelse af input og metoder til opgørelse af dagsværdi, ii) begrundelse for overførsler mellem niveau 1 og niveau 2 i dagsværdihierarkiet samt iii) beskrivelse af følsomhed viste oplysningerne i stikprøven sig at være generiske (boilerplate), og på en række områder manglede oplysninger på et mere detaljeret niveau. Disse observationer er i det store hele i tråd med det, tilsynsmyndighederne har observeret i forbindelse med kontrol af regnskaber.

ESMA fremhæver, at en ren "tick the box" tilgang og afgivelse af minimumsoplysningerne i IFRS 13 ikke automatisk sikrer overholdelse af formålet med IFRS 13s oplysningskrav. ESMAs forventer, at virksomhederne fokuserer på at give relevante oplysninger, undgår brug af generiske oplysninger samt sikrer, at oplysningerne har et passende (ikke for meget og ikke for lidt) omfang.

Beregningsenheden (unit of account)
Oplysninger om beregningsenheden og om, hvorvidt der var inkluderet tillæg (premiums) eller fradrag (discounts) i dagsværdimålingerne viste sig begrænset i de undersøgte regnskaber.

ESMA benytter lejligheden til at opfordre IASB til at få løst den bestående uklarhed om, hvordan beregningsenheden opgøres. Samtidig henstiller ESMA til virksomhederne, at der gives virksomhedsspecifikke oplysninger om, hvordan dagsværdien er estimeret og herunder begrunder den valgte tilgang.

Betydningen af et fald i markedsaktiviteten ved vurderingen af, om der foreligger et aktivt marked
Der var alene begrænsede tilfælde, hvor virksomhederne i stikprøven afveg fra noterede priser med henvisning til et fald i markedsaktiviteten. I de tilfælde, hvor virksomhederne inkluderede oplysninger herom, var der dog ikke oplyst om, hvordan virksomheden var nået til den konklusion, at fald i markedsaktiviteten havde ført til, at dagsværdien afveg fra noterede priser.

ESMA opfordrer virksomhederne til at oplyse om den proces, de følger og i hvilke situationer de har konkluderet, at noterede priser ikke repræsenterer dagsværdi. ESMA gør desuden opmærksom på kravet om at foretage yderligere analyser, inden det konkluderes, at noterede priser ikke repræsenterer dagsværdi. Virksomhederne kan bl.a. se på de faktorer, som er nævnt i bilag B til IFRS 13.


Justering til dagsværdimåling af derivater
Oplysninger om Credit Valuation Adjustment (CVA) blev oplyst af de fleste virksomheder i stikprøven, som havde væsentlige beløb i balancen vedrørende derivater. Der var færre virksomheder, som oplyste om henholdsvis Debit Valuation Adjustment (DVA) and Funding Valuation Adjustment (FVA).

Sammenligneligheden og relevansen af justeringerne viste sig vanskelig at vurdere, fordi der ofte manglede kvalitative oplysninger vedr. de oplyste kvantitative indvirkninger på regnskabet, ligesom oplysninger om de input og de metoder, der var anvendt ved justeringerne, var begrænsede. Endelig blev oplysningerne givet forskellige steder (i årsregnskabet, i en risikorapport, i ledelsesberetningen) hvilket bidrog til den reducerede sammenlignelighed.

ESMA opfordrer virksomhederne til at oplyse begrundelsen for - samt nøglefaktorerne anvendt ved – eventuelle justeringer. ESMA anbefaler endvidere, at virksomhederne nøje overvåger markedsudviklingen og sikrer, at målingen af derivater justeres, når det er nødvendigt for at afspejle dagsværdien som krævet i IFRS 13. Endelig opfordrer ESMA til, at virksomheder, der giver oplysninger om justeringer uden for regnskabet sikrer, at der tydeligt krydsrefereres hertil.

ESMA forventer, at virksomhederne og revisorerne er opmærksomme på undersøgelsen og dens konklusioner når de henholdsvis udarbejder og reviderer regnskaber.

Læs mere på IASPlus og på ESMAs hjemmeside.

ESMA giver en række anbefalinger til virksomhederne vedrørende oplysninger om dagsværdi.

Fandt du dette nyttigt?