Indsigt

Regnskabskontrollen i EU

– udvalgte afgørelser

Det 16. resumé af udvalgte principielle, nationale afgørelser fra regnskabskontrollen i EU-landene er udsendt.

Den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed (ESMA) har i november 2014 udsendt sit 16. resumé af udvalgte principielle, nationale afgørelser fra regnskabskontrollen i EU-landene. 

Vi har kort omtalt afgørelserne nedenfor og anbefaler, at man orienterer sig om alle afgørelserne med henblik på at kunne vurdere om et forhold har relevans.  Vi henviser til selve resuméet for en uddybning af de omtalte afgørelser. Links til de tidligere 15 resuméer findes her.

 

Standard

Afgørelse

IAS 1,,Presentation of Financial Statements

IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurementasurement

IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures

Oplysninger om udlån med lempelige lånevilkår

En finansiel virksomhed skulle give yderligere oplysninger om udlån, hvor den, på grund af låntagers økonomiske vanskeligheder, havde givet lempeligere lånebetingelser end den normalt ville give (forboarne loans), og disse skulle være indeholdt i den reviderede del af årsrapporten fremfor i en separat rapport.

 

 

IFRS 3, Business Combinations

IFRS 13, Fair Value Measurement

Dagsværdi af kapitalandele - aktivt marked

Vederlaget i forbindelse med en virksomhedssammenslutning blev betalt i aktier i en børsnoterede virksomhed (B). I overensstemmelse med IFRS 13’s dagsværdihieraki skulle børskursen på B anvendes ved måling af vederlaget, idet markedet for handel med B´s aktier blev anset for aktivt. Der havde været daglige handler med aktien, som blev vurderet tilstrækkelige til, at børskursen kunne anses som udtryk for dagsværdien.

Virksomheden havde målt vederlaget ved anvendelse af værdiansættelsesteknikker, som var baseret på ikke observerbare markedsdata (dagsværdihieraki niveau 3), idet den havde vurderet, at markedet for handel med aktierne i B ikke var aktivt, fordi omfanget af handel med kapitalandelene var begrænset og kursen meget volatil.

IAS 32, Financial Instruments: Presentation

 

Forpligtelse ifm. en fondsemission

Forpligtelse til at tilbagekøbe kapitalandele i forbindelse med en fondsemission skulle indregnes i årsregnskabet for 2012. Planen og betingelserne for fondsemissionen og tilbagekøbet af aktier blev endeligt fastlagt i december 2012, mens selve emissionen og tilbagekøbet af aktier skete i 2013. Tildeling af rettighederne i 2012 svarede til en solgt put-option, som forpligtede selskabet til at tilbagekøbe kapitalandelene til en fast pris. Forpligtelsen skulle måles til dagsværdien af det maksimale beløb, som skulle betales til kapitalejerne.

IAS 7, Statement of Cash Flows

Pengestrømme vedr. leasingaktiver

Pengestrømme vedrørende køb og salg af biler, der udlejes på operationelle leasingkontrakter og herefter sælges, skulle præsenteres som pengestrømme fra driftsaktiviteter og ikke som pengestrømme fra investeringsaktiviteter.

IFRS 5, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

 

Præsentation af indtægt fra earn-out aftale

Vederlag i henhold til en earn-out-aftale, som en virksomhed modtog året efter salg af to dattervirksomheder, skulle indregnes som resultat af ophørte aktiviteter i resultatopgørelsen. Det kunne ikke præsenteres som en finansiel indtægt.

IFRS 5, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

Aktiver i datterselskab – klassifikation som bestemt for salg

Aktiverne i et datterselskab, som blev solgt i januar 2013, skulle præsenteres som anlægsaktiver, der er bestemt for salg pr 31.12.2012, idet der i december var afgivet et bindende salgstilbud.

IAS 12, Income Taxes

IFRS 5, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

Udskudt skatteaktiv vedrørende forventet salg af datterselskab

Et forventet salg af et datterselskab ville udløse et skattemæssigt tab, som kunne modregnes i koncernens skattepligtige indkomst. Selskabet havde indregnet et udskudt skatteaktiv svarende til det forventede skattemæssige tab, hvilket blev anset for at være i overensstemmelse med IAS 12

IAS 12, Income Taxes

 

”Exit” skat kunne ikke indregnes som kostpris for ejendomme

En virksomhed valgte en skatteordning for børsnoterede ejendomsselskaber, hvor der skulle betales en ”exit”-skat, første gang denne skatteordning blev tilvalgt. ”Exit”-skatten kunne ikke indregnes som en del af kostprisen på ejendommene, men skulle indregnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse med IAS 12 (eller i anden totalindkomst, hvis det vedrørte poster indregnet i anden totalindkomst).

IAS 36, Impairment of Assets

 

Virksomhedsspecifikke oplysninger

Virksomheden havde ikke givet tilstrækkelige virksomhedsspecifikke oplysninger om centrale forudsætninger vedrørende nedskrivningstesten, herunder om de forventede fremtidige pengestrømme. Fx skulle der gives en beskrivelse af de faktorer, der havde betydning for udviklingen i salget og omkostningerne.

IAS 38, Intangible Assets

IFRS 6, Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

 

Oplysninger om licenser

En virksomhed med aktiviteter vedrørende efterforskning og vurdering af mineralressourcer skulle give oplysninger om hver enkelt licens indregnet under immaterielle anlægsaktiver, jf. IAS 38. Ifølge IAS 38 skal enkeltaktiver, der er væsentlige for virksomhedens regnskab, beskrives, og der skal oplyses om den regnskabsmæssige værdi og resterende afskrivningsperioder. Idet virksomheden endnu ikke havde genereret omsætning, ansås hver enkelt licens for væsentlig. Oplysninger på segmentbasis var ikke tilstrækkelige, idet hvert segment var baseret på flere licenser.

IFRS 8, Operating Segments

 

Oplysninger om store kunder

En virksomhed skulle give oplysninger om store kunder, som udgør mere end 10 % af omsætningen. Af virksomhedens årsregnskab i øvrigt fremgik det, at virksomheden havde få kunder. Selv om virksomheden kun havde et segment, skulle der gives oplysninger om de to store kunder, der udgjorde mere end 10 % af omsætningen. Oplysningerne kunne ikke udelades med henvisning til, at det var forretningsmæssige følsomme oplysninger.

 

Det udsendte resumé er – i lighed med tidligere – baseret på arbejde i EECS (European Enforcement Coordination Sessions), som er et organ under ESMA, hvor de europæiske regnskabskontrolorganer samarbejder om at harmonisere anvendelsen af IFRS i de enkelte lande. I EECS deltager 30 EU- og EØS-lande, og fra Danmark deltager Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.

En af EECS' vigtigste funktioner er at koordinere regnskabskontrollen i EU, herunder drøfte principielle forhold, før der træffes nationale afgørelser. EECS indsamler og offentliggør resuméer af de principielle afgørelser, som er truffet i de enkelte lande. Dette medvirker til, at nationale kontrolmyndigheder, regnskabsaflæggere og revisorer kan opnå indsigt i, hvordan myndighederne anvender de gældende regnskabsstandarder i konkrete sager i regnskabskontrollen. Det er kun de afgørelser, der skønnes at indeholde nye eller principielle problemstillinger, som medtages i resuméerne. Simple problemstillinger offentliggøres ikke. 

 

Det udsendte resumé er – i lighed med tidligere – baseret på arbejde i EECS (European Enforcement Coordination Sessions), som er et organ under ESMA, hvor de europæiske regnskabskontrolorganer samarbejder om at harmonisere anvendelsen af IFRS i de enkelte lande. I EECS deltager 30 EU- og EØS-lande, og fra Danmark deltager Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.

Offentliggørelse af de principielle afgørelser giver regnskabsaflæggere og revisorer indsigt i, hvordan myndighederne anvender de gældende regnskabsstandarder.

Fandt du dette nyttigt?