Indsigt

Regnskabskontrollen – oplysninger om sikkerhedsstillelser

Manglende oplysninger om værdien af sikkerhedsstillelser

Et pensionsselskab fik en påtale af Finanstilsynet for ikke at oplyse om sikkerhedsstillelser i forbindelse med indgåede repo-forretninger.

Finanstilsynet har offentliggjort en afgørelse fra regnskabskontrollen, som omhandler manglende oplysninger om værdien af sikkerhedsstillelser.

Afgørelsen vedrører årsrapporten for 2013 for et pensionsselskab, som aflægger årsrapport efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (regnskabsbekendtgørelsen) .

Pensionsselskabet havde indgået repo-forretninger, hvor obligationer sælges med et samtidigt tilbagekøb af samme type obligationer på en fastsat fremtidig dato. Løbetiden for aftalerne er normalt under en måned, og de indgås for at opnå et merafkast på obligationsbeholdninger. De solgte obligationer forblev - i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens § 44, stk. 5 - indregnet i balancen, og det modtagne provenu ved indgåelse af repo-forretningen var indregnet som henholdsvis kontantbeholdning og ”Gæld til kreditinstitutter”.

Efter Finanstilsynets vurdering svarer de indgåede repo-forretninger i substansen til et lån, for hvilket der er stillet sikkerhed i obligationer.
Finanstilsynet påtalte, at pensionsselskabet ikke har givet de krævede oplysninger om aktiver, der er stillet som sikkerhed, idet selskabet ikke har oplyst, i hvilket omfang eller med hvilken værdi selskabets aktiver, herunder obligationer, er anvendt som sikkerhedsstillelse i forbindelse med indgåede repo-forretninger. Oplysninger om omfanget og værdien af aktiver, der er stillet som sikkerhed, er et krav jf. regnskabsbekendtgørelsens § 104, stk. 2.

Efter at have modtaget Finanstilsynets udkast til afgørelse i høring, valgte pensionsselskabet at medtage oplysninger om repo-forretningerne i selskabets årsrapport for 2014, der blev offentliggjort i april 2015. Sagen blev som følge heraf ikke forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Efter Finanstilsynets vurdering svarer de indgåede repo-forretninger i substansen til et lån, for hvilket der er stillet sikkerhed i obligationer

Fandt du dette nyttigt?