Indsigt

Regnskabsmæssig behandling af usikkerhed ved skatteopgørelser

- udkast til IFRS-fortolkning

IASB’s fortolkningskomite har udsendt udkastet ”Uncertainty over Income Tax Treatments”, som omhandler den regnskabsmæssige behandling af aktuel og udskudt skat, når der er usik-kerheder forbundet med den skattemæssige behandling af transaktioner.

IASB’s fortolkningskomite (IFRS IC) har udsendt udkastet ”Uncertainty over Income Tax Treatments”, som omhandler den regnskabsmæssige behandling af aktuel og udskudt skat, når der er usikkerhe-der forbundet med den skattemæssige behandling af transaktioner, som har betydning for anven-delse af IAS 12, Indkomstskatter.


I korte træk

 • Usikkerhed ved måling af aktuel og udskudt skat opstår, fx når der er usikkerhed om for-tolkningen af skattereglerne.
 • Det skal forudsættes, at skattemyndighederne altid undersøger de beløb, som virksomheden selvangiver, og at myndighederne altid er bekendt med al relevant information.
 • Virksomheden skal – ud fra en vurdering af det mest sandsynlig udfald – vurdere, om og hvordan en skattemæssig usikkerhed skal indregnes som skatteaktiv eller skatteforpligtelse.
 • Ændres de faktiske forhold, skal virksomheden revurdere sine forudsætninger og skøn.

Fortolkningen er fx relevant, hvis en virksomhed har fået en henvendelse fra skattemyndighederne om indsendte selvangivelser, og der er usikkerhed om fortolkning af skatteregler, eller hvis det er usikkert, om skattemyndighederne vil acceptere koncernens interne afregningspriser (transfer pri-cing).

Fortolkningen omhandler følgende problemstillinger:

 • Behandling af transaktioner særskilt eller samlet
  Virksomheden skal skønne (use judgement), om den skattemæssige behandling af en transakti-on skal vurderes uafhængigt af andre transaktioner, eller om flere transaktioner skal vurderes samlet. Hvis afklaring af den skattemæssige behandling af en given transaktion forventes at påvirke andre lignende transaktioner, skal usikkerheden ved måling af aktuel og/eller udskudt skat formentlig vurderes samlet for alle de relevante transaktioner. Det kan fx være tilfældet, hvor der er usikkerhed knyttet til koncernens interne afregningspriser over for et koncernselskab, hvor afklaring heraf også vil påvirke vurderingen af de interne afregningspriser over for andre koncernselskaber. Den anvendte fremgangsmåde skal være den, der er bedst egnet til at af-hjælpe usikkerheden.
 • Forudsætning om skattemyndighedernes gennemgang
  Virksomheden skal forudsætte, at skattemyndighederne altid undersøger de beløb, som virk-somheden selvangiver, og at myndighederne altid er bekendt med al relevant information.
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst (skattemæssigt underskud), skattegrundlag, uudnyttede skattemæssige underskud, uudnyttede skattemæssige fradrag samt skattesatser
  En virksomhed skal vurdere, om det er sandsynligt, at skattemyndighederne vil acceptere den skattemæssige behandling af hver enkelt transaktion eller grupper af transaktioner. Hvis det ikke vurderes sandsynligt, at den skattemæssige behandling bliver accepteret, skal der tages hensyn hertil ved opgørelse af aktuel og udskudt skat.
 • Måling af aktuel skat og udskudt skat ved usikkerheder
  Virksomheden skal ud fra, hvad der bedst afspejler det beløb, der forventes betalt (refunderet), måle skatteaktivet/-forpligtelsen til:
  1. Det beløb, som er det mest sandsynlige blandt flere udfald. Hvis det fx er usikkert, om en specifik omkostning kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, er der to udfald, og det mest sandsynlige skal indregnes.
  2. Det forventede beløb, opgjort som det vægtede gennemsnitlige beløb. Dette er fx rele-vant, hvis der er tale om en række spredte udfald med lav sandsynlighed.
 • Ændring i fakta
  Hvis de faktiske forhold og omstændigheder ændres, skal virksomheden revurdere sine forud-sætninger og skøn. Det kan fx være tilfældet, hvis der kommer en ny afgørelse vedrørende for-tolkning af skattereglerne fra en skattemyndighed eller fra domstolene.

Oplysninger
Udkastet indeholder ikke nye oplysningskrav, men gør opmærksom på eksisterende oplysningskrav i IAS 1, Præsentation af regnskaber, IAS 12, Indkomstskatter og IAS 37, Hensatte forpligtelser, even-tualforpligtelser og eventualaktiver. Fx indeholder IAS 1 krav om at oplyse om væsentlige usikkerhe-der vedrørende skøn, der er foretaget på balancedagen.

Ikrafttræden
Der er ikke foreslået et ikrafttrædelsestidspunkt i udkastet. Det foreslås, at fortolkningen skal an-vendes fremadrettet, således at den samlede effekt ved anvendelse af fortolkningen første gang, indregnes på egenkapitalen primo i det første år, hvor fortolkningen anvendes. Anvendelse med til-bagevirkende kraft foreslås tilladt, hvis fortolkningen kan anvendes, uden at virksomheden herved skal anvende efterfølgende information (hindsight).

IFRS IC har anmodet om kommentarer senest den 19. januar 2016.
Læs mere i IFRS in Focus, oktober 2015.
Læs udkastet på IASB’s hjemmeside.

Fortolkningen er fx relevant, hvis en virksomhed har fået en henvendelse fra skattemyndighe-derne om indsendte selvangivelser.

Fandt du dette nyttigt?