Indsigt

Tillid er godt – men er kontrol bedre?

SKAT vil i 2015 målrette deres kontrolaktiviteter af virksomhederne. Dette fremgår af SKATs offentliggjorte plan ”Kontrolaktiviteter 2015”. Kontrolaktiviteterne er et led i SKATs målsætning om at virksomhedernes og borgernes regelefterlevelse skal styrkes. SKATs kontrolaktiviteter vil i 2015 være mere omfattende og have længere varighed i forhold til tidligere års kontrolaktiviteter.

Målrettet kontrol
SKAT har i de senere år stikprøvevis undersøgt borgernes og virksomhedernes skatteopgørelser. Undersøgelserne viser, at halvdelen af virksomhederne har godt styr på regnskabet samt skatteopgørelserne.

Det betyder så at den anden halvdel andel af virksomhederne har SKAT konstateret én eller flere forklarlige fejl i skatteopgørelsen. Efter SKATs vurdering kan fejlene henføres til misforståelser og lignende.

Hos ca. 10% af virksomhederne og 0,2% af borgerne er der imidlertid konstateret fejl, der efter SKATs vurdering kan henføres til beviste forsøg på skatteunddragelse. Det er SKATs vurdering, at fejl og unddragelser resulterer i, at der årligt betales ca. 19 mia.kr. for lidt i skat og afgifter. SKAT vil derfor målrette kontrollen imod de mest risikofyldte områder.

Kontrollerne vil i forhold til tidligere år være mere omfattende og have længere varighed.


Kontrolaktiviteterne
Kontrolaktiviteterne vil omfatte mere en 100 forskellige områder, hvor SKAT vil udføre analyser, kontrolbesøg samt yde forebyggende vejledning af virksomhederne.

På borgerområdet omfatter kontrollen blandt andet følgende aktiviteter:

 • Personlige selvangivelser, hvor der især vil være fokus på at avancer på værdipapirer samt fradrag for befordring og rejseudgifter er selvangivet korrekt.

Kontrolaktiviteterne rettet mod virksomhederne omfatter et betydeligt antal forskellige områder, der bl.a. omfatter:

 • Virksomheder, der har haft underskud i en årrække, hvor kontrollen omfatter en vurdering af om virksomheden kan blive rentabel eller må anses for hobbyvirksomhed
 • Moms- og afgiftsområdet, hvor kontrollen bl.a. omfatter analyse af om virksomhederne opgør og angiver deres moms- og afgiftstilsvar korrekt
 • Kontrol af erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsskatteordningen, med henblik på at kontrollere, om reglerne for anvendelse af ordningen efterleves. Kontrollen omfatter kontrol af anvendelsen af mellemregningskonti, foretagne hævninger, samt om de seneste ændringer for anvendelse af ordningen, der er gennemført i 2014, efterleves
 • Selskabers omstruktureringer, hvor kontrollen omfatter kontrol af om den skatte- og momsmæssige behandling af disse transaktioner behandles korrekt.
 • Hovedaktionærer, hvor kontrollen omfatter kontrol af om såvel hovedaktionæren som deres selskaber behandler frie goder – firmabiler og fri bolig mv. – korrekt
 • Biler er generelt identificeret som et risikoområde. Kontrollen vil blive udført såvel i virksomhederne samt på offentlig vej i samarbejde med politiet, og omfatter bl.a.:
  - Firmabiler, hvor der er fokus på at såvel ansattes som ejeres anvendelse af firmabiler indberettes korrekt
  - Handel med biler samt leasing af biler, hvor der er fokus på at bilhandlere og leasingvirksomheder betaler korrekt registreringsafgift 

Kontrolaktiviteterne er også rettet mod såkaldt social dumpning, der omfatter kontrol og aktioner, som udføres i samarbejde med andre myndigheder og er rettet mod de steder i landet, hvor der er beskæftiget udenlandske medarbejdere og virksomheder. Formålet med kontrollen er at undersøge om udenlandske virksomheder og arbejdstagere unddrager sig momsbetaling i forbindelse med arbejde for private eller arbejder under forhold, hvor der skal betales indkomstskat i Danmark.

SKAT planlægger således i 2015 at gennemføre aktiviteter, der såvel i omfang samt i dækning af de forskellige områder er betydeligt mere omfattende, sammenlignet med de kontrolaktiviteter, der er gennemført i en årrække.

Fandt du dette nyttigt?