Indsigt

Ændret IAS 27

IASB genindfører equity-metoden i moderselskabsregnskabet

IFRS har siden 1. januar 2005 ikke tilladt anvendelse af equity-metoden for investeringer i dattervirksomheder, associerede virksomheder og fællesledede virksomheder i moderselskabsregnskabet (separate regnskab). Med den seneste ændring til IAS 27 genindføres denne mulighed.

Efter ændringen til IAS 27 Separate regnskaber kan virksomhederne i deres moderselskabsregnskab vælge mellem at indregne og måle investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder

  • til kostpris;
  • til dagsværdi i overensstemmelse med IAS 39 (IFRS 9); eller
  • ved anvendelse af equity-metoden

Virksomheden vælger hvilken af de tre metoder den vil anvende for hver af de tre investeringskategorier, og anvender den valgte metode konsistent for alle investeringer indenfor den pågældende kategori.

Med ændringen til IAS 27 er der ikke længere forskel mellem IFRS og Årsregnskabsloven i forhold til anvendelse af equity-metoden.

Ændringen træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt, i Danmark dog ikke før ændringen er godkendt i EU. Læs mere i IFRS in Focus fra august 2014.

 

Fandt du dette nyttigt?