Indsigt

Ændring af årsregnskabsloven

- betyder det noget for mit årsregnskab?

Med ændringerne, som er mange, implementeres det nye EU-regnskabsdirektiv, og samtidig tilpasses årsregnskabsloven i et vist omfang til den internationale udvikling (IFRS)

Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven. Med ændringerne, som er mange, implementeres det nye EU-regnskabsdirektiv, og samtidig tilpasses loven i et vist omfang til den internationale udvikling (IFRS).

I korte træk

  • Ændringsloven gennemfører en række lempelsesmuligheder fra det nye regnskabsdirektiv i årsregnskabsloven, herunder reducerede regnskabskrav for visse dattervirksomheder, enklere regnskabsregler for mikrovirksomheder, delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning samt forhøjelse af størrelsesgrænser for regnskabsklasserne B og C mellem.
  • Det nye regnskabsdirektiv indfører maksimumsharmonisering for små virksomheder. Det betyder, at der for små virksomheder ikke kan indføres krav i årsregnskabsloven ud over direktivets krav. Det medfører konkret, at en række krav ophæves, fx kravet om egenkapitalopgørelse, mens der stilles nogle få nye krav for regnskabsklasse B.
  • Tilpasning til IFRS, således at virksomhederne i vid udstrækning får mulighed for at følge indregnings- og målingsprincipperne i IFRS.
  • Der gennemføres nye krav for store virksomheder, herunder skærpede regler om rapportering om samfundsansvar, og visse store virksomheder skal oplyse om betalinger til offentlige myndigheder (skat mv.), populært kaldet land-for-land-rapportering (”country-by-country”-rapportering). 
  • Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Ændringerne kan anvendes for regnskabsår, der slutter 31. december 2015 eller senere. Med få undtagelser skal ændringer ske med tilbagevirkende kraft. 
  • Førtidsimplementering kan bl.a. overvejes af a) virksomheder, der kan udnytte de nye forhøjede størrelsesgrænser for indplacering i regnskabsklasse, b) virksomheder med investeringsejendomme, som efter den nye lov kan måles til dagsværdi, selv om investeringsaktivitet ikke er eneste hovedaktivitet, c) dattervirksomheder i regnskabsklasse C, som under visse betingelser kan aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B og d) virksomheder, der overvejer koncerninterne omstruktureringer. 
  • Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse C stor og børsnoterede virksomheder med mindre end 500 medarbejdere, kan vente med at følge de skærpede krav om CSR indtil regnskabsår, der begynder 1. januar 2018. Indtil da kan de anvende de nugældende bestemmelser om rapportering om samfundsansvar, suppleret med et nyt specifikt krav om at rapportere om eventuelle politikker for miljøforhold.

Du kan læse mere om den vedtagne lov, som indeholder ændringer til en meget stor del af lovens bestemmelser i dokumentet til download.

Download
Fandt du dette nyttigt?