Indsigt

Ændring af IAS 1, Præsentation af regnskaber

IASB præciserer brugen af begrebet væsentlighed

Ændringerne udsendes som del i IASB´s ”Disclosure Initiative”, som generelt skal forsøge at forbedre præsentations- og oplysningskravene i IFRS.

IASB udsendte den 18. december 2014 ændringer til IAS 1, Præsentation af regnskaber. Ændringerne sker som led i IASB’s ”Disclosure Initiative”-projekt, der generelt tager sigte på at forbedre oplysningerne i årsregnskaberne. 
 

I korte træk

 • Ændringerne sker som led i IASB’s Disclosure Initiative
 • På områder, hvor der har været uklarhed med hensyn til at tage højde for væsentlighed og skønsmæssige vurderinger, indarbejdes der præciseringer, herunder vedrørende 1) brug af begrebet væsentlighed, 2) præsentation af poster og subtotaler i balancen, resultatopgørelsen og totalindkomstopgørelsen og 3) rækkefølgen af noterne. 
 • Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere.


Baggrund
IASB tilføjede projektet ”Disclosure Initiative” til sit arbejdsprogram i 2012 som et supplement til arbejdet med begrebsrammen (Conceptual Framework), og som generelt skal forsøge at forbedre præsentations- og oplysningskravene i IFRS. Ændringerne er en del af dette projekt og har til formål at præcisere en række forhold og formuleringer i IAS 1, som har givet anledning til tvivl om, i hvilket omfang virksomheden kan tage højde for væsentlighed og skønsmæssige vurderinger fx vedrørende medtagelse af noteoplysninger i årsregnskabet. 


Ændringerne omfatter 
IASB ændrer IAS 1 på nedenstående områder:

Væsentlighed
Der er indarbejdet præciseringer, som har til formål at understrege, 

 1. at væsentlig information ikke må ”skjules” for regnskabslæser ved, at den sammendrages med anden væsentlig, men uens information, eller ved, at den væsentlige information tilsløres af uvæsentlig information, 
 2. at overvejelser om væsentlighed gælder alle dele af årsregnskabet inkl. noterne, og 
 3. at selv i de tilfælde, hvor en given standard kræver en specifik oplysning, skal væsentlighed fortsat overvejes.


Balance, resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse
Vedrørende de tre opgørelser

 1. præciseres det, at de i IAS 1 oplistede regnskabsposter/-linjer kan opdeles og sammendrages efter behov (uvæsentlige poster skal derfor ikke vises særskilt), 
 2. indarbejdes der yderligere vejledning om subtotaler, og 
 3. præciseres det, at virksomhedens andel af anden totalindkomst fra kapitalandele, der indregnes efter equity-metoden, skal præsenteres samlet, men stadig opdelt på poster, som kan blive hhv. omklassificeret til og ikke kan blive omklassificeret til resultatet.


Noter
Det præciseres, 

 1. at forståeligheden og sammenligneligheden af noterne skal overvejes, når rækkefølgen heraf fastlægges, og
 2. at noterne ikke behøver at blive præsenteret i den rækkefølge, der fremgår af IAS 1:114.


Anvendt regnskabspraksis
Den enkelte virksomhed skal konkret vurdere, hvad den anser for væsentlig regnskabspraksis for sin virksomhed, og som derfor hjælper regnskabsbruger til at forstå, hvordan transaktioner samt andre begivenheder og betingelser er afspejlet i regnskabet. Ved vurderingen heraf indgår bl.a. arten af virksomhedens aktiviteter og de oplysninger om regnskabspraksis, som regnskabsbruger vil forvente oplyst for virksomheder med de pågældende aktiviteter. Vejledningen og eksemplerne i IAS 1 på væsentlig regnskabspraksis er fjernet, da vejledningen og eksemplerne har bidraget til den bestående uklarhed, hvorved der i nogle tilfælde blev givet oplysninger om regnskabspraksis, som ikke var væsentligt for forståelsen af virksomhedens regnskab. 


Ikrafttræden
Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Da ændringerne ikke ændrer anvendt regnskabspraksis eller regnskabsmæssige skøn, er der ikke et specifikt krav om at oplyse, at ændringerne anvendes. 
 

Læs mere i IFRS in Focus, december 2014

 

”selv i de tilfælde, hvor en given standard kræver en specifik oplysning, skal væsentlighed fortsat overvejes”

Fandt du dette nyttigt?