Indsigt

Ændring af IFRS 10 og IAS 28

Eliminering af gevinster/tab ved internt salg

Ændringerne fjerner uoverensstemmelser mellem de to standarder og specificerer kravene om eliminering af gevinster/tab ved internt salg mellem en investor og en associeret virksomhed ved salg af fx aktiver.

IASB har den 11. september 2014 udsendt ændringer til IFRS 10, Koncernregnskaber og IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures, som præciserer, hvordan urealiserede gevinster og tab elimineres i forbindelse med salg eller tilførsel af aktiver mellem en investor og dennes associerede eller fællesledede virksomheder (joint ventures). Ændringerne fjerner uoverensstemmelser mellem de to standarder og specificerer samtidig, hvornår man ikke skal eliminere gevinster/tab ved internt salg mellem en investor og en associeret virksomhed ved salg af fx aktiver.

I både IFRS 10 og IAS 28 præciseres, at

  • der skal ske fuld indregning af gevinst eller tab ved transaktioner mellem en investor og dennes associerede eller fællesledede virksomhed, hvis transaktionen omfatter en virksomhed (business som defineret i IFRS 3). Dette gælder uanset den juridiske form, dvs. uanset om der er tale om salg af en gruppe af aktiver og forpligtelser, salg af et separat datterselskab eller salg på anden måde. Det gælder også, selvom investor efterfølgende bevarer fælles kontrol over eller betydelig indflydelse på den virksomhed, transaktionen omfatter.
  • der ved transaktioner mellem en investor og dennes associerede eller fællesledede virksomhed, som omfatter andet end en virksomhed (business som defineret i IFRS 3), fx overdragelse af enkeltaktiver, alene skal ske delvis indregning af gevinst eller tab baseret på de ejerandele, der tilhører de øvrige investorer, således som det er tilfældet i dag.

Ændringerne retter op på en uoverensstemmelse mellem IFRS 10 og IAS 28, hvor IFRS 10 kræver fuld indregning af gevinst og tab, når investor mister kontrol over en dattervirksomhed, herunder ved salg eller tilførsel af dattervirksomheden til en associeret virksomhed eller joint venture, og IAS 28, som kræver delvis eliminering af gevinst og tab ved salg mellem investor og dennes associerede virksomheder og joint ventures. 

Ændringen træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt, i Danmark dog ikke før ændringen er godkendt i EU. Læs mere i IFRS in Focus fra september 2014

 

Indregning af gevinst/tab afhænger af, om transaktionen omfatter en virksomhed (business som defineret i IFRS 3).

Fandt du dette nyttigt?