Indsigt

Ændringer til årsregnskabsloven

Skærpet oplysningskrav om kapitalandele er ophævet

De skærpede krav til oplysninger om kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, som blev vedtaget i maj 2015, er ophævet.

Folketinget vedtog i maj 2015 lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL), som blandt andet skærpede kravene til oplysninger om kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder for virksomheder omfattet af lovens klasse C og D. Denne skærpelse er nu ophævet med virkning fra 1. januar 2017.

De skærpede krav, som ophæves
Modervirksomheder skal give en række oplysninger om datter- og associerede virksomheder, herunder om navn, hjemsted, retsform samt om egenkapitalen og resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport.

Oplysningerne om egenkapital og resultat kunne efter den tidligere årsregnskabslov udelades, hvis den pågældende datter- eller associerede virksomhed
a) ikke var forpligtet til at offentliggøre årsrapport, og modervirksomheden ejede mindre end 50 % af egenkapitalen,
b) indgik ved konsolidering i virksomhedens koncernregnskab, eller
c) var indregnet efter indre værdis metode.

I den nye lov vedtaget i maj 2015 blev oplysningskravet helt ophævet for regnskabsklasse B, mens kravene for regnskabsklasse C og D blev skærpet, idet undtagelserne jf. b) og c) ovenfor blev ophævet. Folketinget vedtog den 1. december 2016 en ændring af årsregnskabsloven, som ophæver skærpelsen med virkning for årsrapporter, der aflægges den 1. januar 2017 eller senere, således at det skærpede oplysningskrav ikke får betydning i praksis.

Læs mere om ændringerne til årsregnskabsloven vedtaget i maj 2015 i publikationen Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? og i Deloittes række af korte nyhedsbreve her. Du kan også downloade hjælpeværktøjet Ændringer til årsregnskabsloven - sorteret efter regnskabets bestanddele.

Folketinget vedtog den 1. december 2016 en ændring af årsregnskabsloven, som betyder, at de skærpede oplysningskrav ikke får betydning i praksis.

Fandt du dette nyttigt?