Indsigt

Ændringer til IAS 7, Pengestrømsopgørelse

- oplysninger om finansieringsaktiviteter

Ændringerne sker som led i IASB’s Disclosure Initiative og medfører et nyt krav om at oplyse om ændringer i forpligtelser, der opstår som følge af virksomhedens finansieringsaktivitet.

IASB har den 29. januar 2016 udsendt ændringer til IAS 7, Pengestrømsopgørelse, som skal forbedre oplysningerne om virksomhedernes finansieringsaktiviteter. Ændringerne sker som et led i IASB’s ”Disclosure Initiative”-projekt, der generelt tager sigte på at forbedre oplysningerne i årsregnskaberne.

I korte træk

  • Ændringerne sker som led i IASB’s Disclosure Initiative
  • Ændringerne skal forbedre oplysningerne om virksomhedernes finansieringsaktiviteter
  • Ændringen medfører et nyt krav om at oplyse om ændringer i forpligtelser, der opstår som følge af virksomhedens finansieringsaktivitet.
  • Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2017 eller senere.

Baggrund
IASB tilføjede projektet ”Disclosure Initiative” til sit arbejdsprogram i 2012 som et supplement til arbejdet med begrebsrammen (Conceptual Framework), og som generelt skal forsøge at forbedre præsentations- og oplysningskravene i IFRS. Ændringerne er en del af dette projekt og har til formål at forbedre oplysningerne om pengestrømme fra virksomhedens finansieringsaktiviteter.

Nye oplysningskrav
I IAS 7 er tilføjet et nyt krav om at oplyse om ændringer i forpligtelser, der opstår som følge af virksomhedens finansieringsaktivitet, herunder skal i fornødent omfang oplyses om:

  1. ændringer som følge af pengestrømme fra finansieringsaktivitet,
  2. ændringer som følge af, at der er opnået eller mistet kontrol over dattervirksomheder eller andre forretningsenheder,
  3. effekten af ændring i valutakurser,
  4. ændringer i dagsværdier, og
  5. andre ændringer.

Oplysningerne skal gives for alle forpligtelser, som indgår i virksomhedens finansieringsaktiviteter i pengestrømsopgørelsen. Ændringen definerer ikke hvilke forpligtelser, der skal indgå i finansieringsaktiviteten, da dette kan variere afhængig af virksomhed og branche.

Oplysningerne kan gives ved, at der for hver forpligtelse, hvor en pengestrømsbevægelse klassificeres som en finansieringsaktivitet, udarbejdes en afstemning af saldoen primo, bevægelser i årets løb (specificeret på 1-5 jf. ovenfor) og saldoen ultimo. En sådan afstemning vil dog ikke altid give regnskabslæser et fuldstændigt billede af virksomhedens finansieringskilder i visse industrier, fx bankvirksomhed. Oplysningerne kan derfor også gives i et andet format, hvis dette bedre opfylder regnskabsbrugernes behov. Dette er en ændring i forhold til det i december 2014 udsendte udkast, hvor IASB foreslog, at det skulle være et krav, at vise en sådan afstemning.

I udkastet udsendt i december 2014 foreslog IASB også, at oplysningskravene om virksomhedens likvide beholdninger skulle udvides med et krav om, at der skal oplyses om restriktioner, der kan påvirke beslutninger om brug af likvide beholdninger. Da der er behov for yderligere undersøgelser, har IASB udskudt denne ændring.

Ikrafttræden
Ændringen skal implementeres med fremadrettet virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2017 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Der er ikke krav om at tilpasse sammenligningstal.

Læs mere i IFRS in Focus, januar 2016

 

Ændringerne skal forbedre oplysningerne om virksomhedernes finansieringsaktiviteter.

Fandt du dette nyttigt?