Indsigt

Ændringer til IAS 12, Indkomstskatter

IASB præciserer bestemmelser om udskudte skatteaktiver

IASB præciserer, at der kan indregnes et udskudt skatteaktiv vedrørende urealiserede tab på finansielle fordringer, der regnskabsmæssigt måles til dagsværdi, men skattemæssigt måles til kostpris.

IASB har den 19. januar 2016 udsendt ændring til IAS 12, Indkomstskatter, som præciserer, at der kan indregnes et udskudt skatteaktiv vedrørende urealiserede tab på finansielle fordringer, der regnskabsmæssigt måles til dagsværdi men skattemæssigt måles til kostpris.


I korte træk

 • Ændringerne udspringer af en forespørgsel til IASB's fortolkningskomite (IFRS IC), som konstaterede forskelle i praksis på området.
 • Det præciseres, at der kan indregnes et udskudt skatteaktiv af urealiserede tab på finansielle fordringer, der regnskabsmæssigt måles til dagsværdi men skattemæssigt måles til kostpris.
 • Det præciseres, at en forventet gevinst ved salg af aktiver, der regnskabsmæssigt er ned-skrevet til en lavere dagsværdi, kan medtages, når det forventede fremtidige skattemæssige overskud estimeres.
 • Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2017 eller senere.


Baggrund

Ændringerne udspringer af en forespørgsel til IASB's fortolkningskomite (IFRS IC) om indregning af udskudte skatteaktiver vedrørende finansielle fordringer, der måles til dagsværdi. Fortolkningskomi-téen konstaterede forskelle i praksis, hvorfor IASB besluttede at indarbejde præciseringer og eksem-pler i IAS 12.


Fortolkningskomitéen konstaterede forskelle i praksis i følgende situation:

 • Virksomheden ejer finansielle fordringer, der er klassificeret som disponible for salg med indregning af værdiændringer i anden totalindkomst.
 • Markedsrenten stiger, hvilket medfører at fordringens dagsværdi falder til under anskaffelsespris.
 • Virksomheden kan, og forventer at, beholde fordringen, til dagsværdien stiger, eller fordringen udløber.
 • Gevinst og tab på fordringen indregnes skattemæssigt efter realisationsprincippet. Kriterierne for at nedskrive fordringen skattemæssigt er ikke opfyldt, hvorfor den skattemæssige værdi svarer til kostpris.
 • Virksomheden forventer ikke at kunne udnytte alle fradragsberettigede, midlertidige forskelle ved fremtidige skattepligtige overskud.


Forskellige synspunkter

Et synspunkt er, at der ikke kan indregnes udskudt skat af forskellen, da et aktiv ikke kan antages at blive genindvundet til et højere beløb end bogført værdi. Et andet synspunkt er, at opgørelse af henholdsvis mid-lertidige forskelle og forventet fremtidig indtjening er to separate begivenheder, og at den bogførte værdi af et aktiv ikke begrænser opgørelse af den forventede fremtidige indtjening. Sidstnævnte synspunkt er det, som afspejles i ændringen.


Det præciseres derfor

 • at der kan indregnes udskudt skat af urealiserede tab på finansielle fordringer (fx fastforrentede fordringer, hvor markedsrenten stiger), der regnskabsmæssigt måles til dagsværdi, men skattemæs-sigt måles til kostpris. Dette gælder uanset om virksomheden forventer at genindvinde den regn-skabsmæssige værdi ved salg af fordringen, eller ved at inddrive de kontraktlige pengestrømme frem til fordringens udløb,
 • at et aktivs aktuelle bogførte værdi ikke er en begrænsende faktor, når det forventede fremtidige skattemæssige overskud estimeres. Dette gælder for alle aktiver, men er især relevant for aktiver med kildeartsbegrænsede fradrag.


Det præciseres desuden,

 • at ved vurdering af, om der forventes tilstrækkelige fremtidige skattemæssige overskud, hvori de fradragsberettigede, midlertidige forskelle kan fratrækkes, skal de forventede fremtidige overskud opgøres eksklusiv fradrag for de pågældende fradragsberettigede midlertidige forskelle (så de ikke medregnes to gange), og
 • at ved vurdering af, om der skal indregnes et udskudt skatteaktiv som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle, foretages der en samlet vurdering af alle fradragsberettigede, midlertidige forskelle, som, når de realiseres, fradrages i samme type skattepligtige indkomst. Det vil sige vur-deringen foretages ikke individuelt for hver enkelt fradragsberettiget, midlertidig forskel, medmin-dre der er tale om kildeartsbegrænsede, fradragsberettigede, midlertidige forskelle.


Ikrafttræden

Ændringen gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2017 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Ændringerne skal implementeres med tilba-gevirkende kraft. Virksomheden kan dog vælge kun at implementere tilbage til det tidligste sammen-ligningsår, således at der ikke sker overførsel mellem overført overskud og andre egenkapitalposter i det første sammenligningsår.

Læs mere i IFRS in Focus, januar 2016

IASB's fortolkningskomite konstaterede forskelle i praksis på området.

Fandt du dette nyttigt?