Indsigt

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Ændring i skøn vedrørende indregning af aktiver i balancen

Ændring i et regnskabsmæssigt skøn kunne ikke begrunde reklassifikation af aktiver. Den ændrede vurdering skulle indgå som en del af forudsætningerne i en nedskrivningstest.

Finanstilsynet har den 25. april 2016 offentliggjort en afgørelse fra regnskabskontrollen, som omhandler ændring i skøn i forhold til indregning af aktiver i balancen.

Et selskab fik en påtale for at reklassificere erhvervede immaterielle aktiver fra balancen til resultatopgørelsen baseret på en ændring i et regnskabsmæssigt skøn. Den ændrede vurdering skulle efter Erhvervsstyrelsens vurdering indgå som en del af forudsætningerne i en nedskrivningstest.

Fejlen vedrørte delårsrapporten for 1. halvår 2015, der var aflagt efter IAS 34. Selskabet har baseret på dialog med Erhvervsstyrelsen berigtiget fejlen i årsrapporten for 2015.

Fakta
Selskabet har både eksternt erhvervede udviklingsprojekter og egne udviklingsprojekter. Selskabet indregnede de eksternt erhvervede udviklingsprojekter i balancen, mens omkostninger vedrørende egne udviklingsprojekter i tilsvarende projektfaser blev udgiftsført. På baggrund af opnået erfaring ændrede selskabet sit skøn knyttet til eksternt erhvervede udviklingsprojekter, idet risikoprofilen for de eksternt erhvervede udviklingsprojekter skønnes at være den samme som for de interne udviklingsprojekter i tilsvarende projektfaser. Selskabet havde derfor reklassificeret de eksternt erhvervede udviklingsprojekter fra balancen til resultatopgørelsen i delårsrapporten for 1. halvår 2015.

Erhvervsstyrelsens vurdering
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at den første indregning af aktivet i balancen var i overensstemmelse med IAS 38, Immaterielle aktiver. Endvidere er det Erhvervsstyrelsens opfattelse, at de oprindelige vurderinger, som selskabet foretog om at indregne aktiverne i balancen, ikke efterfølgende kan ændres som følge af ny viden. Revurderingen skal derimod indgå som en del af forudsætningerne i nedskrivningstesten efter IAS 36, Værdiforringelse af aktiver. Det ændrede skøn kan således påvirke de enkelte faktorer, som indgår i nedskrivningstesten, ligesom det kan medføre ændringer i selve den mo¬del, der anvendes ved beregningen.

I årsrapporten for 2015 tilbageførte selskabet reklassifikationen og foretog en nedskrivningstest af de omtalte aktiver. Nedskrivningstesten understøttede, at en stor del af aktiverne skulle nedskrives pr. 30. juni 2015, hvis ikke der var foretaget en reklassifikation på dette tidspunkt. Selskabet har i årsrapporten for 2015 indregnet nedskrivningen i resultatopgørelsen.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

De oprindelige vurderinger, som selskabet foretog om at indregne aktiverne i balancen, kan ikke efterfølgende ændres som følge af ny viden.

Fandt du dette nyttigt?