Indsigt

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Indregning af erstatning i delårsrapporter

Erhvervsstyrelsen påtaler, at en virksomheden ikke har indregnet en erstatning for krænkelse af virksomhedens patenter i delårsrapporten for 1. halvår 2015, og at virksomheden har modregnet en delbetaling af erstatningen i en omkostninglinje i delårsrapporten for 3. kvartal 2015.

Erhvervsstyrelsen har den 15. juni 2016 truffet en afgørelse fra regnskabskontrollen, som omhandler indregning af en erstatning i delårsrapporterne for henholdsvis 1. halvår 2015 og 3. kvartal 2015.

I afgørelsen, som har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse, påtaler Erhvervsstyrelsen:

  • at virksomheden ikke har indregnet en erstatning for krænkelse af virksomhedens patenter i delårsrapporten for 1. halvår 2015, jf. IAS 39, afsnit 14 og AG 35 (a).
  • at virksomheden i delårsrapporten for 3. kvartal 2015 har modregnet en delbetaling af erstatningen i omkostningslinjen ”Selling, general and administrative expenses”, da modregning ikke tillades, jf. IAS 1, afsnit 32 og 33.

Baggrund
Virksomheden har i delårsrapporten for 1. halvår 2015 oplyst om en erstatning for krænkelse af virksomhedens patenter, som den var blevet tilkendt i juni 2015 i henhold til et forlig indgået med en dommers medvirken. Virksomheden oplyste i delårsrapporten, at den forventede at modtage erstatningen indenfor 6 måneder, og at erstatningen ville blive indregnet ved modtagelse af betalingen.

Virksomheden havde ud fra en forsigtighedsbetragtning konkluderet, at indtægten fra eventualaktivet først kunne indregnes, når indtægten var sikker, og beløbet var indgået på virksomhedens bankkonto eller på anden måde betryggende sikret.

Erhvervsstyrelsens vurdering
Da virksomheden har fået medhold i, at den har et tilgodehavende, er det styrelsens vurdering, at erstatningen ikke er et eventualaktiv, men en indtægt. Indtægten skal ved første indregning måles til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris. Styrelsen lægger vægt på:

  • At virksomheden i halvårsrapporten for 2015 har anført, at den forventer at modtage den fulde betaling fra modparten inden regnskabsårets udløb.
  • At modparten har overholdt de i forligsaftalen fastsatte betalingsbetingelser, herunder var første betaling modtaget ved aflæggelsen af halvårsrapporten for 2015.
  • At virksomheden ikke har dokumenteret, at der skulle være indtrådt tabsgivende begivenheder.
  • At vurderinger til brug for målingen af tilgodehavendet skal foretages på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen.

Virksomheden blev påbudt at ændre sammenligningstallene i kommende delårsrapporter, således at den fulde erstatning er indregnet pr. 30.06.2015. Endvidere skal virksomheden i disse delårsrapporter undlade at modregne erstatningen i omkostningerne. Virksomheden blev ikke påbudt at straksberigtige forholdet ved udsendelse af supplerende/korrigerende information, idet virksomheden havde aflagt årsrapport for 2015 og heri dels havde indregnet den fulde erstatning i resultatopgørelsen, dels havde oplyst om erstatningen under segmentoplysninger og i noten til omkostninger. Regnskabsbrugerne havde således fået information om erstatningens betydning for virksomhedens regnskab.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Da virksomheden har fået medhold i, at den har et tilgodehavende, er det styrelsens vurdering, at erstatningen ikke er et eventualaktiv, men en indtægt.

Fandt du dette nyttigt?