Indsigt

Deloittes IFRS Eksempelregnskaber 2016    

Hent inspiration til din IFRS regnskabsudarbejdelse

Det danske IFRS eksempelregnskab 2016 er opdateret med nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft for kalenderåret 2016, samt øvrige relevante ændringer for børsnoterede virksomheder. Desuden er Deloittes globale IFRS eksempelregnskab for 2016 udsendt i to udgaver.

Det danske IFRS eksempelregnskab 2016 er opdateret med nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft for kalenderåret 2016, samt øvrige relevante ændringer for børsnoterede virksomheder.

Endvidere er det globale IFRS eksempelregnskab 2016 udsendt i to udgaver

 

Dansk IFRS eksempelregnskab 2016

I forhold til 2015-udgaven indeholder det opdaterede danske IFRS eksempelregnskab følgende ændringer:

  1. Indarbejdelse af ændringer til IFRS, som træder i kraft for regnskabsår der begynder 1. januar 2016 eller senere.
  2. Tilpasning af anvendte skattesatser, således at den i eksempelregnskabet beregnede skat afspejler den gældende danske skattesats på 22%, (23,5% i 2015).
  3. Opdateret omtale af endnu ikke ikrafttrådte standarder under hensyntagen til ESMAs forventning til ”good practice” for oplysninger herom jf. notaterne om implementering af IFRS 9 om finansielle instrumenter og IFRS 15 om omsætning. Der er endvidere indarbejdet omtale af den forventede effekt ved implementering af IFRS 16 om leasing.
  4. Indarbejdelse af ny revisionspåtegning i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen og ISA 700.
  5. Indarbejdelse af ændringer til årsregnskabsloven med ikrafttrædelse for kalenderåret 2016, herunder opløsning af reserve vedrørende dagsværdiregulering af investeringsejendomme.

 

Nye og ændrede standarder

Der er en række ændringer til IFRS, som skal implementeres i 2016. Disse er oplistet indledningsvist i eksempelregnskabet og i note 1 vedrørende ændringer i anvendt regnskabspraksis. Der er imidlertid tale om mindre ændringer og præciseringer i standarderne, som ikke forventes at have væsentlig effekt for flertallet af danske børsnoterede virksomheder.

For en nærmere omtale af ændringerne til IFRS henvises til publikationen ”IFRS – Overblik over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2016”, som kan downloades fra Deloitte.dk – Publikationer fra revision og regnskab.

ESMA har i 2016 udsendt to notater om forhold, som bør overvejes for at sikre ensartet anvendelse af henholdsvis IFRS 15 og IFRS 9. Notaterne påpeger bl.a. nødvendigheden af kvalitet og konsistens i forbindelse med implementering af standarderne, og at virksomhederne giver relevante og gennemskuelige informationer om den forventede effekt, som disse forventes at få på regnskabet. Notaterne indeholder desuden omtale af, hvad ESMA opfatter som ”good practice” for oplysninger.

ESMA og den danske regnskabskontrol har blandt andet omtalen af den forventede effekt ved implementering af endnu ikke ikrafttrådte standarder som fokusområde ved regnskabskontrollen af 2016 årsrapporter.

I Deloitte’s eksempelregnskaber for 2016 er omtalen af følgende nye og ændrede standarder, som træder i kraft for senere regnskabsår, og som forventes at få væsentlig effekt ved implementering, udvidet under hensyntagen til ESMAs forventning til ”good practice” for oplysninger herom:

  • IFRS 15, Omsætning fra kontrakter med kunder
  • IFRS 9, Finansielle instrumenter
  • IFRS 16, Leasing

 

Ændret årsregnskabslov

En række af ændringerne til årsregnskabsloven, som træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016, er også relevante for virksomheder der aflægger regnskab i overensstemmelse med IFRS.

Det gælder fx kravet om binding på en særskilt reserve under egenkapitalen i virksomhedens separate regnskab, hvis der er aktiveret interne udviklingsomkostninger i balancen.

Derimod er der ikke længere krav om binding af dagsværdireguleringer vedrørende investeringsejendomme på en særskilt reserve under egenkapitalen, selvom besiddelse af investeringsejendomme ikke er virksomhedens hovedaktivitet.

IFRS Eksempelregnskab 2016 indeholder indledningsvist en omtale af ændringer til årsregnskabsloven, som også er relevante for IFRS-aflæggere.

 

Øvrige forhold

Grundlaget for Deloittes danske IFRS Eksempelregnskab er en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D, der udarbejder såvel koncernregnskab som moderselskabets årsregnskab i overensstemmelse med IFRS.

Eksempelregnskabet er Deloittes forslag til, hvordan en årsrapport aflagt efter IFRS kan præsenteres, og udtrykker en blandt flere løsningsmodeller, men kan i sagens natur ikke afdække alle regnskabsområder og problemstillinger hos alle virksomheder, der udarbejder årsrapport efter IFRS. Virksomheder kan med fordel anvende IFRS eksempelregnskabet som inspiration, men skal under alle omstændigheder tilpasse eksemplerne til virksomhedens konkrete forhold.

Eksempelregnskabet indeholder i lighed med tidligere år referencer til relevante bestemmelser i regnskabsreguleringen, herunder IFRS, Årsregnskabsloven (ÅRL) og regelsættet for noterede selskaber på Nasdaq OMX. Eksempelregnskabet er opdateret med ændringer til IFRS frem til og med 15. december 2016

IFRS eksempelregnskab 2016
Fandt du dette nyttigt?