Indsigt

Erhvervsankenævnskendelse – sponsorindtægter

Sponsorindtægter skulle periodiseres lineært

Erhvervsankenævnet har stadfæstet en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen, hvor en virksomhed blev pålagt at periodisere sponsorindtægter lineært i årsrapporten for 2013/14 og at overholde bogføringslovens bestemmelser om dokumentation af kontrolspor fremadrettet.

Erhvervsankenævnet har stadfæstet en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen, hvor en virksomhed blev pålagt at periodisere sponsorindtægter lineært i årsrapporten for 2013/14 og at overholde bogføringslovens bestemmelser om dokumentation af kontrolspor fremadrettet.

Periodisering af sponsorindtægter
Selskabet havde anvendt produktionsmetoden til indregning af sponsorindtægter i årsrapporten for 2013/14.

Efter årsregnskabsloven skal indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, jf. ÅRL § 49, stk. 1, 1 pkt. Dette kan ske i henhold til salgsmetoden eller produktionsmetoden. Efter salgsmetoden indregnes nettoomsætningen på tidspunktet for endelig levering, og efter produktionsmetoden indregnes nettoomsætningen i takt med færdiggørelsesgraden af ydelsen. Årsregnskabsloven er en rammelov, som skal fortolkes efter IFRS, hvorfor IAS 18 Revenue finder anvendelse.

Som modydelse for sponsorindtægterne skal virksomheden præstere nogle nærmere kontraktligt aftalte opgaver i løbet af kontraktperioden, herunder blandt andet reklameplads på bandeskilte samt logo på spillertøj. Sponsorkontrakterne er således aftaler om levering af tjenesteydelser, som defineret i IAS 18, afsnit 4:

”Levering af tjenesteydelser omfatter normalt virksomhedens udførelse af en kontraktlig aftalt opgave over en aftalt periode. Tjenesteydelserne kan leveres over et eller flere regnskabsår.”

En af betingelserne for anvendelse af produktionsmetoden for tjenesteydelser er, jf. IAS 18, afsnit 20, at færdiggørelsesgraden kan opgøres pålideligt.

”Når udfaldet af en transaktion, som vedrører levering af tjenesteydelser, kan skønnes pålideligt, skal omsætningen forbundet med transaktionen indregnes med udgangspunkt i transaktionens færdiggørelsesgrad på balancedagen."

Hvis der er tale om levering af et antal udefinerbare handlinger over en specificeret tidsperiode, indregnes indtægterne forbundet med tjenesteydelserne lineært, jf. IAS 18, afsnit 25:

"Når tjenesteydelser leveres i form af et udefinerbart antal handlinger over en specificeret tidsperiode, indregnes omsætning af praktiske grunde på et lineært grundlag over den specificerede periode, medmindre der er en indikation af, at en anden metode bedre viser færdiggørelsesgraden. Når én specifik handling er mere væsentlig end andre, udskydes indregningen af omsætning, indtil den væsentlige handling udføres."

Efter Erhvervsankenævnets vurdering har virksomheden ikke anvendt produktionsmetoden korrekt ved opgørelsen af indtægter fra visse sponsorkontrakter, idet der ikke foreligger dokumentation for, at nettoomsætningen fra ydelserne kan måles pålideligt i forhold til færdiggørelsesgraden af tjenesteydelsen, jf. IAS 18, afsnit 20. Da kontrakterne vedrører et antal udefinerbare handlinger, skal indtægten indregnes lineært, jf. IAS 18, afsnit 25.

Erhvervsankenævnet tiltræder derfor, at Erhvervsstyrelsen har påtalt, at virksomheden i flere tilfælde har anvendt produktionsmetoden ved indregning af sponsorindtægter i årsrapporten 2013/2014 i strid med årsregnskabslovens § 49, stk. 1, 1. pkt., og at Erhvervsstyrelsen har pålagt virksomheden at indregne indtægterne vedrørende sponsorindtægterne lineært i årsrapporten 2013/14.

Overtrædelse af bogføringsloven
Virksomheden havde i visse tilfælde alene dokumenteret sponsorkontrakterne i form af faktura, hvoraf det ikke fremgik, hvilken periode det vedrørte. Da det derfor ikke er muligt at identificere, om sponsorindtægterne er registreret i den rigtige periode og med det korrekte beløb, er kontrolsporet jf. bogføringslovens § 4, stk. 2 ikke til stede.

Da enhver indtægt skal dokumenteres med bilag, jf. bogføringslovens § 9, stk. 1, og dette bilag skal oplyse det nødvendige for at identificere kontrolsporet, jf. bogføringslovens § 4, stk. 2, er det ikke tilstrækkelig, at sponsorkontrakter er dokumenteret med bilag i form af fakturaer uden nærmere angivelse af, om der er tale om en periode og i givet fald hvilken periode.

Erhvervsankenævnet tiltræder derfor, at Erhvervsstyrelsen har påbudt, at der fremadrettet sker behørig dokumentation af indtægter, jf. bogføringslovens § 9, stk. 1, jf. § 4, stk. 2.

Læs kendelsen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Når tjenesteydelser leveres i form af et udefinerbart antal handlinger over en specificeret tidsperiode, indregnes omsætning af praktiske grunde på et lineært grundlag.

Fandt du dette nyttigt?