Indsigt

Erhvervsankenævnskendelse

Måling af investeringsejendom

Et selskab blev påbudt at måle investeringsejendomme til kostpris med fradrag af afskrivninger

Et selskab, der målte investeringsejendomme til dagsværdi efter årsregnskabslovens § 38, kunne efter Erhvervsstyrelsens vurdering ikke dokumentere en korrekt og pålidelig dagsværdiregulering af selskabets ejendom. Endvidere havde selskabet ikke foretaget konsekvent dagsværdiregulering af ejendommen. Selskabet blev derfor påbudt at indsende en ny årsrapport for 2013, hvor ejendommen indregnes til kostpris med fradrag af afskrivninger.

Fakta
Selskabet målte ifølge anvendt regnskabspraksis investeringsejendomme til dagsværdi efter årsregnskabslovens § 38. Dagsværdien af selskabets ejendom var ikke reguleret i regnskabsårene 2008-2012. Ejendommen blev pr. 31. december 2013 opskrevet fra en dagsværdi på 104 mio. kr. til 149 mio. kr., svarende til en dagsværdiregulering på 45 mio. kr., som blev indregnet i resultatopgørelsen.

Det var Erhvervsstyrelsens vurdering, at

  • der ikke har været foretaget en korrekt og konsekvent dagsværdiregulering af ejendommen i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 38 for de tidligere år,
  • ledelsen ikke, på baggrund af det foreliggende materiale, har dokumenteret en korrekt og pålidelig dagsværdiregulering af ejendommen pr. 31. december 2013, og
  • da der ikke foreligger en pålidelig beregning af ejendommens dagsværdi, skal virksomheden indregne og måle ejendommen som et almindeligt anlægsaktiv til kostpris med fradrag af afskrivninger.

Erhvervsankenævnet stadfæstede i kendelse af 19. oktober 2015 Erhvervsstyrelsens afgørelse, og selskabet blev således påbudt at indsende en ny, revideret og godkendt årsrapport for 2013, hvor ejendommen indregnes til kostpris med fradrag af afskrivninger.

Læs kendelsen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Det var Erhvervsstyrelsens vurdering, at ledelsen ikke har dokumenteret en korrekt og pålidelig dagsværdiregulering af ejendommen.

Fandt du dette nyttigt?