Indsigt

Fondsrådsafgørelse

Nedskrivning af engagementer og ejendomme

Fondsrådet har den 2. november 2012 offentliggjort en afgørelse, som omhandler nedskrivning af engagementer og nedjustering af ejendomme til dagsværdi. Afgørelsen vedrører halvårsrapporten for 1. halvår 2012 for en bank, som aflægger årsrapport efter regnskabsbekendtgørelsen*.

Fondsrådet har vurderet, at der er følgende fejl i bankens halvårsrapport for 1. halvår 2012:

  • Banken har på en række engagementer ikke konstateret, at der var objektiv indikation for værdiforringelse. Banken har derfor ikke foretaget nedskrivningsberegninger og de fornødne nedskrivninger. Finanstilsynet har på en inspektion i banken gennemgået bankens 60 største engagementer og konstateret et nedskrivningsbehov, som svarer til 99,7% af bankens egenkapital pr. 30. juni 2012.
  • Fondsrådet har særskilt vurderet 4 konkrete, større engagementer og har generelt været enig i Finanstilsynets vurderinger. Nedskrivningsbehovet for de 4 engagementer svarer til en tredjedel af det samlede, estimerede nedskrivningsbehov, jf. ovenfor. Det er Fondsrådets vurdering, at det forhold, at rådet ikke har gennemgået samtlige 60 engagementer, ikke har betydning for afgørelsen
  • Banken har for flere ejendomme ikke nedjusteret disse til dagsværdi i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, hvor det fremgår, at investeringsejendomme og domicilejendomme skal måles til dagsværdi. Banken har fremlagt vurderinger udarbejdet af en lokal mægler i 2011, men har alene fremlagt vurderingssum og afkastprocenter og ikke anden relevant dokumentation. Finanstilsynets værdiansættelser sker på baggrund af en løbende markedsovervågning, herunder jævnlig kontakt til professionelle investorer, større erhvervsmæglere mv.  Finanstilsynet har for flere ejendomme set afkastprocenter anvendt, der er væsentligt højere end de afkastprocenter, som banken har anvendt. Fondsrådet har på baggrund heraf vurderet, at der er et nedskrivningsbehov på 20 mio.kr., svarende til 166% af resultat før skat for 1. halvår 2012 og 7% af egenkapitalen pr. 30. juni 2012.

Vurderingen af nedskrivningsbehovet på engagementerne har taget udgangspunkt i opgørelser pr. 25. september 2012. Det er dog Fondsrådets vurdering, at størstedelen af nedskrivningerne skulle have været foretaget pr. 30. juni 2012 og dermed indregnet i halvårsrapporten for 1. halvår 2012.

Fondsrådet har påbudt banken at udsende korrigerende/supplerende information til halvårsrapporten for 1. halvår 2012, hvor banken nedskriver yderligere på sine største engagementer, og hvor værdien af bankens ejendomme nedjusteres. Endvidere har Fondsrådet påbudt banken at tage stilling til, på hvilket tidspunkt der er indtruffet objektiv indikation på værdiforringelse. Såfremt værdiforringelsen er sket helt eller delvist i 2011 eller tidligere, skal den del af nedskrivningerne, der kan henføres til regnskabsåret 2011, indregnes som en korrektion af bankens egenkapital pr. 1. januar 2012. Hvis banken kan dokumentere over for Finanstilsynet, at en del af nedskrivningerne først skal indregnes efter 30. juni 2012, kan banken undlade at indregne denne del af nedskrivningerne i den supplerende/korrigerende information.

Læs afgørelsen på Fondsrådets hjemmeside.


*Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., jf. bekendtgørelse nr. 312 af 30. marts 2012.  

 

Fandt du dette nyttigt?