Nyhed

Forslag om ændring af IFRS 8, Operating Segments

Bl.a. præcisering vedrørende øverste beslutningstager

IASB foreslår ændringer og præciseringer vedrørende den øverste beslutningstager (CODM), præsentationspligtige segmenter, segmentoplysninger, afstemningsposter og tilpasninger ved ændring af præsentationspligtige segmenter i delårsrapporter.

IASB udsendte den 29. marts 2017 udkast til ændring af IFRS 8, Operating Segments. Udkastet indeholder ændringer og præciseringer vedrørende den øverste beslutningstager (CODM), præsentationspligtige segmenter, segmentoplysninger, afstemningsposter og tilpasninger ved ændring af præsentationspligtige segmenter i delårsrapporter.

Baggrund
IFRS 8 trådte i kraft i 2009 og har til formål, at fastlægge principperne for præsentation af oplysninger, der gør det muligt at vurdere arten og de finansielle virkninger af de forretningsaktiviteter, som virksomheden udøver, og de økonomiske omgivelser, den opererer indenfor. I august 2013 afsluttede IASB sin evaluering af implementeringen af IFRS 8 (Post-implementering Review) og konkluderede på baggrund heraf, at mange af IASB's forventninger til implementeringen af IFRS 8 var opfyldt. IASB identificerede også en række forbedringsmuligheder, som efterfølgende er drøftet og analyseret. IASB har på baggrund heraf forslået præciseringer og ændringer af fem emner, hvoraf den ene vedrører IAS 34, Interim Financial Reporting. 

IASB foreslår følgende ændringer til IFRS 8
Vedrørende den øverste beslutningstager (chief operating decision maker, CODM) foreslår IASB, at det præciseres: 

  • At den øverste beslutningstager er den funktion, som træffer driftsmæssige beslutninger og beslutninger om allokering af ressourcer til de enkelte driftssegmenter, samt vurderer driftssegmenternes indtjening.
  • At den øverste beslutningstager kan være en enkeltperson eller en gruppe.
  • At en gruppe, der er identificeret som en øverste beslutningstager, kan have medlemmer, der ikke deltagere i driftsmæssige beslutninger eller allokering af ressourcer, fx bestyrelsesmedlemmer, som primært har en governance funktion.

Endvidere foreslås, at der skal oplyses om titel og rolle for den person eller den gruppe, som er identificeret som den øverste beslutningstager.

Vedrørende præsentationspligtige segmenter foreslår IASB at 

  • Der skal medtages en forklaring, hvis de segmenter, der præsenteres i årsregnskabet, afviger fra de segmenter, som præsenteres i andre dele af virksomhedens årsrapport (fx i ledelsesberetningen) eller i andre dokumenter, som offentliggøres tilnærmelsesvist samtidig med årsrapporten (fx pressemeddelelser, investorpræsentationer).
  • Der tilføjes eksempler på kriterier for sammenlægning af driftssegmenter med ensartede økonomiske karakteristika, og at det præciseres, at driftssegmenterne skal have ensartet indtjening på tværs af flere nøgletal.

Yderligere segmentoplysninger 
Det præciseres, at en virksomhed i visse situationer, kan give segmentoplysninger, selvom de ikke løbende rapporteres til den øverste beslutningstager, hvis det understøtter formålet med at give segmentoplysninger. 

Afstemningsposter
Det præciseres, at der skal gives tilstrækkeligt detaljerede forklaringer, således at regnskabsbrugerne kan forstå afstemningsposterne, herunder at hver enkelt væsentlig afstemningspost skal identificeres og beskrives særskilt. Afstemningsposter kan fx skyldes forskelle i anvendt regnskabspraksis i segmentoplysningerne og årsregnskabet i øvrigt, eliminering af interne avancer og beløb, der ikke fordeles på segmenter,

IASB foreslår følgende ændring til IAS 34
IASB foreslår at den første delårsrapport efter en ændring i sammensætningen af en virksomheds præsentationspligtige segmenter, skal indeholde tilpassede segmentoplysninger for alle tidligere delårsperioder i indeværende og det foregående regnskabsår, medmindre dette ikke er praktisk muligt. Hvis virksomheden (regnskabsår følger kalenderåret) offentliggør delårsrapporter hvert kvartal og ændrer sammensætning af præsentationspligtige segmenter 1. august, skal delårsrapporten for 3. kvartal således indeholde tilpassede segmentoplysninger for såvel 1. og 2. kvartal i indeværende regnskabsår, som for hvert af de fire kvartaler i foregående regnskabsår.

Ikrafttræden
IASB har ikke foreslået et ikrafttrædelsestidspunkt for ændringerne, men det foreslås, at tidligere anvendelse skal være muligt, dog således at ændringerne til IFRS 8 og IAS 34 skal implementeres samtidig. Ændringerne foreslås implementeret med tilbagevirkende kraft.

IASB har anmodet om kommentarer senest den 31. juli 2017.

Læs mere i IFRS in Focus. Læs udkastet på IASBs hjemmeside

Det præciseres bl.a., at den øverste beslutningstager kan være en enkeltperson eller en gruppe.

Fandt du dette nyttigt?