Nyhed

Forslag om mindre ændring af IFRS 9 Financial instruments

Vedrørende aktiver der måles til amortiseret kostpris

IASB foreslår, at kriterierne for måling til amortiseret kostpris også er opfyldt, hvis en rimelig kompensation ved førtidsindfrielse af finansielle aktiver udgør en betaling af en rimelig kompensation til den, der opsiger aftalen før tid.

IASB udsendte den 21. april 2017 udkast til ændringer af IFRS 9 Financial instruments. Udkastet indeholder en mindre ændring vedrørende finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris. IASB foreslår, at kriterierne for måling til amortiseret kostpris også er opfyldt, hvis en rimelig kompensation ved førtidsindfrielse af finansielle aktiver udgør en betaling af en rimelig kompensation til den, der opsiger aftalen før tid.

Baggrund
Et finansielt aktiv skal måles til amortiseret kostpris, hvis:

  1. aktivet indgår i en forretningsmodel, hvis formål er at inddrive aktivernes kontraktlige   pengestrømme (SPPI), og
  2. aktivet giver ret til pengestrømme på forudbestemte datoer, som udelukkende udgør   tilbagebetaling af hovedstolen samt renterne herpå.

Punkt 2) ovenfor anses for opfyldt, selv om debitor kan tilbagebetale før tid, eller kreditor kan kræve betaling før tid, hvor tilbagebetalingen omfatter den resterende hovedstol inklusiv renter heraf samt en rimelig kompensation for førtidig indfrielse. Det er en forudsætning, at dagsværdien af muligheden for førtidsindfrielse er ubetydelig ved første indregning.

Det har været uklart, om denne kompensation også kunne være et negativ beløb (et fradrag i hovedstolen). Det kan være aktuelt, hvis indfrielse før tid skal ske til hovedstolen tilbagediskonteret med den aktuelle markedsrente. Afhængig af renteudviklingen siden udstedelse af det finansielle instrument, kan det medføre såvel et fradrag som et tillæg til hovedstolen.

Ændring
IASB foreslår at det præciseres, at ovennævnte kompensation også kan være negativ, således at det er den, som opsiger kontrakten før tid, der modtager en kompensation.

Ikrafttræden
IASB foreslår, at ændringen til IFRS 9 træder i kraft den 1. januar 2018, hvilket er samme tidspunkt som IFRS 9 træder i kraft. Ændringen skal implementeres med tilbagevirkende kraft.

IASB har anmodet om kommentarer senest den 24. maj 2017. Den korte kommenteringsfrist skyldes, at det er en meget begrænset ændring, og at ændringen foreslås at træde i kraft samme tidspunkt som IFRS 9.

Læs mere i IFRS in Focus. Læs udkastet på IASBs hjemmeside.

IASB foreslår at det præciseres, at en kompensation også kan være negativ, således at det er den, som opsiger kontrakten før tid, der modtager en kompensation.

Fandt du dette nyttigt?