Insight

Høringsforslag om land-for-land rapportering om indkomstskatter

De største danske virksomheder med aktiviteter i flere lande skal fremover offentliggøre en land for land-rapport om deres skatteforhold.

Formålet med kravet om land for land-rapporteringen er at skabe gennemsigtighed om virksomhedernes skatteforhold og dermed at fremme en ansvarlig skattepraksis blandt virksomhederne. Kravet får virkning for regnskabsår, der begynder den 22. juni 2024 eller senere.

Erhvervsstyrelsen har udsendt et høringsudkast til lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL), som skal implementere ændringer til EU’s regnskabsdirektiv vedrørende offentliggørelse af indkomstskatteoplysninger - en såkaldt land for land-rapport - for visse virksomheder og filialer.

De omfattede virksomheder er:

  • Modervirksomheder, der aflægger koncernregnskab, og hvor koncernens nettoomsætning overskrider 5,6 mia. kr. årligt.
  • Virksomheder, der ikke indgår i en koncern, men hvor virksomhedens nettoomsætning overskrider 5,6 mia. kr. årligt.
  • Store og mellemstore dattervirksomheder, hvis øverste modervirksomhed er hjemmehørende uden for EU/EØS, og hvor den øverste koncerns samlede nettoomsætning overskrider 5,6 mia. kr. årligt.
  • Visse filialer af udenlandske virksomheder, der er hjemmehørende uden for EU/EØS.

I høringsudkastet forslås, at de største danske virksomheder og filialer med aktiviteter i flere lande, skal offentliggøre en særskilt land for land-rapport om deres skatteforhold, herunder bl.a. indtægter, beregnede indkomstskatter og betalte indkomstskatter. De enkelte oplysninger vil skulle gives separat for aktiviteter i hvert land inden for EU og for aktiviteter i lande, der er optaget på en EU-liste over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Oplysninger om øvrige aktiviteter uden for EU kan gives samlet.

Formålet er, jf. lovbemærkningerne, at skabe gennemsigtighed om, i hvilke lande virksomhederne har deres indtjening, og i hvilke lande de har betalt skat. Kravene skal således fremme en ansvarlig skattepraksis blandt virksomhederne, så de ikke spekulerer i, hvor de kan placere indtjening for at opnå lavest mulig beskatning. Skattekontrolloven indeholder tilsvarende krav om, at meget store multinationale koncerner med aktiviteter i EU/EØS skal indgive en land for land-rapport til skattemyndighederne.

Land for land-rapporten er ikke en del af årsrapporten, men skal offentliggøres og indberettes særskilt til Erhvervsstyrelsen.

Det foreslås, at ændringerne skal træde i kraft den 22. juni 2023 med virkning for regnskabsår, der begynder den 22. juni 2024 eller senere. For kalenderårsrapporter gælder de nye krav således for regnskabsåret 2025, og betyder at virksomheder omfattet af kravet senest den 31.12.2026 skal indsende en land for land-rapport for 2025 til Erhvervsstyrelsen.

Høringsfristen for lovforslaget er den 16. marts 2023. Høringsudkastet kan læses på Høringsportalen.dk

Vi har opsummeret indholdet af de nye krav i årsregnskabsloven i notatet til download.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('