Indsigt

IASB: Ændring og forenkling af definitionen af væsentlighed

Udkast til ændring af IAS 1 og 8

IASB har udsendt forslag til forenkling og præcisering af begrebet væsentlighed i IAS 1 og IAS 8. Udkastet er udsendt sammen med ”IFRS Practice Statement Making Materiality Judgements”. Ændringerne har ikke til formål at ændre væsentligt på begrebet og vurderingen af væsentlighed for årsrapporten.

IASB udsendte den 14. september 2017 forslag til forenkling og præcisering af begrebet væsentlighed i IAS 1, Presentation of Financial Statements og IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. Udkastet er udsendt sammen med ”IFRS Practice Statement Making Materiality Judgements”. Ændringerne til IAS 1 og IAS 8 har ikke til formål at ændre væsentligt på begrebet og vurderingen af væsentlighed for årsrapporten.

IASB har anmodet om kommentarer senest den 15. januar 2018.

Baggrund
Væsentlighed har været drøftet i forbindelse med forskellige projekter, herunder den kommende ændring af begrebsrammen ”Conceptual Framework”, diskussionspapir om oplysninger ”Principles of Disclosures discussion paper” og vejledningen om anvendelse af væsentlighed ”Materiality Practice Statement”.

Begrebet væsentlighed anvendes ensartet i disse projekter, men definitionen er ikke helt ens, ligesom der er forskel til definitionen i IAS 1 og IAS 8. For at sikre konsistens foreslår IASB at ensrette definitionen. Baseret på tilbagemeldingerne på udkastet vil definitionen i ovennævnte projekter, herunder begrebsrammen og vejledningen om væsentlighed også blive tilrettet.

IASBs forslag
IASB foreslår, at den eksisterende definition af væsentlighed i IAS 1 og IAS 8:

Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding circumstances. The size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor.

ændres til:

Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of a specific reporting entity’s general purpose financial statements make on the basis of those financial statements.

Forslaget til ændret definition er baseret på eksisterende krav i IFRS, herunder formuleringen i begrebsrammen og de uddybende forklaringer i IAS 1. IASB forventer ikke, at den nye definition vil påvirke vurderingen af væsentlighed eller årsrapporter væsentligt. Følgende tre forslag til ændringer skal dog bemærkes:

  • Tilsløring af information (obscuring information). Den eksisterende definition fokuserer udelukkende på mangler eller fejlinformationer. Oplysninger, der kan udelades, kan have en tilsvarende virkning. Væsentlig information kan fx tilsløres, hvis den ikke fremstår præcist, fordi den tilsløres af en række uvæsentlige informationer. Begrebet ”tilsløre” (obscuring) er nyt i selve definitionen, men anvendes i IAS 1, afsnit 30a.
  • Kan med rimelighed forventes at påvirke (Could reasonably be expected to influence). I den eksisterende definition anvendes ”kan påvirke”, hvilket foreslås præciseres ved at tilføje ”med rimelighed forventes”. IASB mener, at den eksisterende definition kan misforstås og kræve for meget information, da næsten alt kan påvirke nogle brugers beslutninger.
  • Primære brugere (Primary users). Den eksisterende definition refererer kun til “brugere”, hvilket IASB mener kan opfattes for bredt, således at der skal tages hensyn til alle mulige brugere af regnskabet.

Ikrafttræden
IASB har ikke foreslået nogen ikrafttrædelsesdato, men foreslår, at ændringerne skal implementeres med fremadrettet virkning.

Læs udkastet på IASB' hjemmeside
Læs mere i IFRS in Focus, september 2017

IFRS Practice Statement Making Materiality Judgements
Som nævnt ovenfor har IASB også udsendt Practice Statement Making Materiality Judgments, som har til formål at hjælpe ledelsen med at aflægge regnskaber, som er til gavn for eksisterende og potentielle investorer, långivere og andre kreditorer, når de skal træffe beslutninger om at investere i virksomheden. Practice Statement er ikke en standard og stiller ikke krav til regnskabsaflæggelse. Vejledningen har ikke en egentlig ikrafttrædelsestidspunkt, men kan anvendes fra udsendelsestidspunktet.

Læs mere i IFRS in Focus, september 2017

Fandt du dette nyttigt?