Insight

IASB høringsudkast om General Presentation and Disclosures

Udkastet indeholder væsentlige ændringer til de præsentationsformer og oplysninger, som kendes fra IAS 1 i dag. 

IASB har udsendt et høringsudkast - ED/2019/7 'General Presentation and Disclosures' - som skal afløse IAS 1 'Presentation of Financial Statements.' Udkastet indeholder væsentlige ændringer til de præsentationsformer og oplysninger, som kendes fra IAS 1 i dag.

IASB har udsendt et høringsudkast - ED/2019/7 'General Presentation and Disclosures' - som skal afløse IAS 1 'Presentation of Financial Statements.' Udkastet indeholder væsentlige ændringer til de præsentationsformer og oplysninger, som kendes fra IAS 1 i dag. Høringsudkastet ED/2019/7 foreslår blandt andet:

At der indføres krav om definerede subtotaler og kategorier i resultatopgørelsen, som sigter på at give yderligere relevant information samt en mere fast struktur for resultatopgørelsen, der skal sikre større sammenlignelighed imellem IFRS virksomheder. Forslagene inkluderer blandt andet:

 • Krav om, at alle virksomheder skal præsentere et driftsresultat (operating profit) i resultatopgørelsen. Driftsresultat defineres som resultat af fortsættende aktiviteter før skat, investering, finansiering og andel af resultat i hhv. integrerede, associerede virksomheder og fælles ledede virksomheder. Det forhold, at et beløb er usædvanligt betyder ikke, at beløbet ikke skal inkluderes i driftsresultatet. Udkastet foreslår særskilte bestemmelser for finansielle virksomheder.
 • Krav om særskilt præsentation af 'integrerede' og 'ikke-integrerede' associerede virksomheder og joint ventures i resultat- og i pengestrømsopgørelsen, hvis en væsentlig, indbyrdes afhængighed indikerer, at associerede virksomheder/joint ventures er en integreret del af virksomhedens vigtigste forretningsaktiviteter (main business activities).
 • Ikke nogen definition af EBITDA. I stedet bruges 'driftsresultat før afskrivninger og amortisering', der giver oplysning svarende til mange af de EBITDA-subtotaler, som anvendes i dag og som er klart forstået.

At der indføres krav til forbedring af aggregering hhv. opsplitning af information, som sigter på at give yderligere relevant information samt sikre, at væsentlig information ikke skjules (being obscured). Forslagene inkluderer blandt andet:

 • At valgfriheden med hensyn til analyse af driftsudgifter (art- eller funktionsopdelt) fjerne, herunder også fjernes muligheden for alene at præsentere analysen i noterne også.
 • Krav om, at virksomheden identificerer aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter samt udgifter hidrørende fra individuelle transaktioner eller andre begivenheder og klassificerer dem i grupper baseret på fælles karakteristika.
 • Definerer usædvanlige indtægter og udgifter som indtægter og udgifter med begrænset forudsigelsesværdi, hvor det med rimelighed kan forventes, at sådanne indtægter eller udgifter med ensartede karakteristika (art/type og beløb), ikke vil forekomme i fremtidige regnskaber. Indtægter og omkostninger ved genmåling af poster, der måles til aktuel værdi/dagsværdi (current value) skal ikke klassificeres som usædvanlige.

Introduktion af Management Performance Measures (MPMs) og uddybende oplysninger i den forbindelse som sigter på gennemsigtighed og mere disciplin ved brugen af sådanne resultatmål og skal samles i en enkelt note i regnskabet. Forslagene inkluderer:

 • Krav om, at der i en enkelt note i regnskabet oplyses om de subtotaler, som ikke indgår i selv regnskabet, men bruges i kommunikationen med regnskabsbrugerne og som komplementerer de totaler eller subtotaler, som er inkluderet i IFRS regnskabet, og som fortæller om ledelsens syn på virksomhedens økonomiske resultater.
 • MPM kan være såvel ikke-finansielle som finansielle resultatmål. De skal ledsages af oplysninger i noterne, som beskriver:
 • Hvorfor de(n) valgte MPM udtrykker ledelsens syn på virksomhedens performance,
 • hvordan MPM er beregnet samt en forklaring, hvis beregningen ændres så regnskabsbrugerne kan forstå årsagerne til og effekten af ændringen,
 • hvordan MPM giver brugbar information om virksomhedens finansielle performance,
 • en afstemning af MPM til den nærmeste og mest sammenlignelige IFRS subtotal,
 • en bekræftelse på, at MPM udtrykker ledelsens opfattelse af virksomhedens finansielle performance, og
 • påvirkningen af skat og af minoritetsinteresser særskilt for hver af forskellene mellem MPM og den direkte, mest sammenlignelige IFRS subtotal eller total.

Forbedringer til pengestrømopgørelsen sigter på forbedret sammenlignelighed mellem virksomheder. Forslagene inkluderer:

 • Krav om, at virksomheden skal bruge driftsresultatet som udgangspunkt for den indirekte afstemning og
 • fjernelse af valgmulighederne i IAS 7 vedr. klassifikation af renter og udbytte.

Ikrafttrædelsesdato og overgang

Høringsudkastet indeholder ikke en foreslået ikrafttrædelsesdato, idet IASB først træffer beslutning herom efter høringen og genovervejelser foranlediget heraf.

Forventningen i øjeblikket er, at en ny standard træder i kraft 18-24 måneder efter den er offentliggjort i endelig form. Standarden skal implementeres retrospektivt og tidligere anvendelse vil være tilladt – i EU dog først, når den endelige standard er godkendt til brug i EU.

Læs mere på IASPlus og på IASBs website.

Der indføres krav om definerede subtotaler og kategorier i resultatopgørelsen.

Fandt du dette nyttigt?