Indsigt

Nedskrivninger

IASB justerer oplysningskravene

IASB indsnævrer oplysningskravet om genindvindingsværdi vedr. pengestrømsfrembringende enheder og præciserer oplysningskravene om værdiforringede aktiver.

IASB har den 29. maj 2013 udsendt ændringer til IAS 36, Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets, som indsnævrer oplysningskravet om genindvindingsværdi vedr. pengestrømsfrem-bringende enheder og præciserer oplysningskravene om værdiforringede aktiver. Endvidere skal der fremover oplyses om anvendte diskonteringssatser, hvis måling af genindvindingsværdi er baseret på nutidsværditeknikker.
 

Indsnævring af oplysningskravet om genindvindingsværdi
IAS 36, Værdiforringelse af aktiver blev ændret i forbindelse med, at IFRS 13, Dagsværdimåling blev vedtaget, så IAS 36 efter ændringen bl.a. stiller krav om at oplyse genindvindingsværdien for hver enkelt pengestrømsfrembringende enhed, hvortil virksomheden har fordelt en væsentlig andel af goodwill og/eller immaterielle aktiver med ubestemmelig levetid.

Sådan som kravet blev placeret i IAS 36, gælder det, uanset om der er konstateret et nedskrivningsbehov eller ej for den pågældende pengestrømsfrembringende enhed i den aktuelle periode. Dette var ikke IASBs hensigt. Ændringerne til IAS 36 retter op herpå, idet genindvindingsværdien fremover alene skal oplyses vedrørende de pengestrømsfrembringende enheder, hvor der er indregnet eller tilbageført et tab som følge af værdiforringelse i regnskabsperioden.


Præcisering af oplysningskravene ved værdiforringelse af aktiver m.v.
Aktiver, der er værdiforringet, skal jf. IAS 36 nedskrives til genindvindingsværdi, som er det højeste beløb af dagsværdi minus afhændelsesomkostninger og nytteværdi (kapitalværdi). Ændringerne præciserer oplysningskravene i IAS 36 i de tilfælde, hvor genindvindingsværdien er opgjort som dagsværdi minus afhændelsesomkostninger. Oplysningskravene, jf. nedenfor, gælder både aktiver, herunder goodwill, og pengestrømsfrembringende enheder, hvor der er indregnet eller tilbageført et tab som følge af værdiforringelse i regnskabsperioden:

  • Niveau i “dagsværdihierarkiet” (jf. IFRS 13, niveau 1, 2 eller 3)
  • Den anvendte metode ved måling af dagsværdi minus afhændelsesomkostninger. Hvis metoden er ændret i forhold til tidligere skal det oplyses og begrundes
  • De væsentligste forudsætninger, når metoden ligger i niveau 2 eller 3 i dagsværdihierarkiet
  • Oplysning om den anvendte diskonteringssats i de tilfælde, hvor genindvindingsværdien er baseret på dagsværdi minus afhændelsesomkostninger, opgjort efter en metode, der er baseret på nutidsværditeknikker.

Ændringerne harmoniserer oplysningskravene vedr. måling af genindvindingsværdien, uanset om den opgøres på basis af dagsværdien minus afhændelsesomkostninger eller nytteværdien (kapitalværdi).


Ikrafttræden
Ændringerne gælder for regnskabsår, som begynder 1. januar 2014 eller senere, og skal implementeres med tilbagevirkende kraft.  Ændringerne kan anvendes i tidligere perioder, hvis IFRS 13 også anvendes – i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt af EU.

 

Læs mere på IASPlus

 

Fandt du dette nyttigt?