Indsigt

IASB: Præcisering af anvendt regnskabspraksis og skøn

Udkast til ændring af IAS 8

IASB foreslår, at begreberne anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn præciseres. Ændringerne skal gøre det lettere at skelne mellem begreberne, hvilket er vigtigt, da ændring i anvendt regnskabspraksis indregnes med tilbagevirkende kraft, mens ændring i skøn indregnes fremadrettet.

I IASB udsendte den 12. september 2017 forslag til præcisering af begreberne anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn i IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. Ændringerne skal gøre det lettere at skelne mellem anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssig skøn, hvilket er vigtigt, da ændring i anvendt regnskabspraksis indregnes direkte på egenkapitalen (det vil sige med tilbagevirkende kraft), mens ændring i skøn indregnes i resultatopgørelsen (det vil sige fremadrettet).

IASB har anmodet om kommentarer senest den 15. januar 2018.

Baggrund
IASBs fortolkningskomite (IFRS IC) blev bedt om at undersøge, om virksomhederne anvender begreberne anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn ensartet. Komiteen konstaterede forskelle i praksis, som komiteen ikke selv kunne løse og gjorde derfor IASB opmærksom på problemstillingen.

En ensartet anvendelse af begreberne er vigtig, fordi ændringer skal behandles på to forskellige måder.

IASBs forslag
IASB foreslår følgende ændringer:

Anvendt regnskabspraksis
Definitionen af anvendt regnskabspraksis foreslås præciseret, således at begreber, der ikke anvendes i andre standarder udgår. IASB foreslår følgende definition:

“Accounting policies are the specific principles, measurement bases, and practices applied by an entity in preparing and presenting financial statements.”

Regnskabsmæssige skøn
IASB foreslår, at ”regnskabsmæssige skøn” defineres i stedet for ”ændring i regnskabsmæssige skøn”, så definitionen fokuserer på usikkerheden ved skøn. IASB foreslår følgende definition:

“Accounting estimates are judgements or assumptions used in applying an accounting policy when, because of estimation uncertainty, an item in financial statements cannot be measured with precision.”

Eksempler
Det præciseres, at valg af metode til opgørelse af skøn og værdiansættelsesmodel, når en regnskabspost ikke kan måles med sikkerhed, er et regnskabsmæssig skøn. Eksempler herpå kunne være valg af metode til måling af finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi, opgørelse af hensættelse til debitorer og fastsættelse af afskrivningsperiode og -metode.

Lidt usædvanligt er der i udkastet medtaget et eksempel baseret på IAS 2 Inventories hvor det præciseres, at valg mellem opgørelse af varebeholdninger på grundlag af henholdsvis vejede gennemsnitspriser eller efter ”først ind - først ud” (FIFO) metoden, er et valg af anvendt regnskabspraksis og ikke et regnskabsmæssig skøn.

Ikrafttræden
IASB har ikke foreslået nogen ikrafttrædelsesdato, men foreslår, at ændringerne skal implementeres med fremadrettet virkning.

Læs udkastet på IASB' hjemmeside
Læs mere i IFRS in Focus, september 2017

IASB foreslår, at ”regnskabsmæssige skøn” i stedet for defineres som  ”ændring i regnskabsmæssige skøn”, så definitionen fokuserer på usikkerheden ved skøn.

Fandt du dette nyttigt?