Indsigt

IASB har udsendt IFRIC 21

Indregning af afgifter til offentlige myndigheder

IASB har udsendt fortolkningsbidraget IFRIC 21, Afgifter (Levies), der omhandler, hvornår afgifter, som virksomheden er forpligtet til at betale til offentlige myndigheder, skal indregnes i regnskabet

Hovedprincipper i IFRIC 21
IFRIC 21 definerer den forpligtende begivenhed (”obligating event”) som den begivenhed, der ifølge relevant lovgivning udløser kravet om betaling af afgifter.

Hvis den begivenhed, som udløser forpligtelsen til at betale afgiften, er, at virksomheden har indtægter i indeværende år (fx 2013), men beregningen af afgiften er baseret på indtægterne sidste år (2012), så er genereringen af indtægter i 2013 den forpligtende begivenhed. Indtægter genereret i 2012 er en nødvendig, men ikke en tilstrækkelig betingelse for, at der foreligger en aktuel forpligtelse.

Princippet i IFRIC 21 betyder, at forpligtelsen til at betale afgifter eksempelvis skal indregnes

  • progressivt, hvis den forpligtende begivenhed indtræffer over en periode. Hvis den forpligtende begivenhed fx er virksomhedens løbende generering af omsætning, så indregnes forpligtelsen til at betale afgiften, i takt med at omsætningen genereres.
  • når en minimumsgrænse eller en bestemt dato er nået, hvis den forpligtende begivenhed indtræf-fer, når minimumsgrænsen eller den bestemte dato er nået. Hvis den forpligtende begivenhed fx er, at virksomheden har aktiviteter på et bestemt marked pr. balancedagen (fx den 31. december), så indregnes afgiften på balancedagen den 31. december.

Disse indregningskriterier gælder også i delårsrapporter.
 

Sammenhæng til going concern-princippet
Fortolkningskomiteen blev i forbindelse med færdiggørelsen af IFRIC 21 bedt om at overveje, om virksomhedens forpligtelse til at operere i fremtidige perioder (”economic compulsion”) og going con-cern-forudsætningen medfører, at virksomheden har en faktisk forpligtelse (”constructive obligation”) til at betale afgifter, der vil blive udløst ved, at den opererer i fremtidige perioder. IFRIC konkluderer, at der ikke er en faktisk forpligtelse, som skal indregnes, selvom virksomheden i øvrigt er økonomisk forpligtet til at afholde driftsomkostninger for at kunne operere i fremtidige perioder.

IFRIC 21 indeholder et eksempel (Example 3 - A levy is triggered in full if the entity operates as a bank at a specified date), der illustrerer dette. Eksemplet viser, at den forpligtende begivenhed vedrø-rende afgifter, der pålægges en bank, hvis den driver bankvirksomhed pr. 31. december, er, at der drives bankvirksomhed pr. den 31. december. Afgiften beregnes i eksemplet på grundlag af virksomhedens balance ved udløbet af den årlige rapporteringsperiode, som er sat til 31. december.  

I eksemplet indregnes forpligtelsen den 31. december, fordi den forpligtende begivenhed i henhold til den forudsatte lovgivning er, at virksomheden driver bankvirksomhed den 31. december. Før dette tidspunkt har virksomheden ikke nogen aktuel forpligtelse til at betale afgiften, heller ikke selvom den er forpligtet til at fortsætte med at drive bankvirksomhed i fremtiden.

Den aktivitet, som i eksemplet udløser forpligtelsen til at betale afgiften, er, at der drives bankvirk-somhed ved udløbet af den årlige rapporteringsperiode, hvilket først indtræffer den 31. december. Going concern-princippet betyder altså ikke, at afgiften skal indregnes løbende, selvom banken jf. going concern-princippet må forventes at drive bankvirksomhed ved udløbet af den årlige rapporte-ringsperiode den 31. december.  
 

Både gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser
IFRIC 21 omhandler både afgifter, som regnskabsmæssigt behandles efter IAS 37 om hensatte forpligtelser, og afgifter, der indregnes som gældsforpligtelser, fordi størrelsen og forfaldstidspunktet begge er kendte.


Ikrafttræden
IFRIC 21 gælder for regnskabsår, som begynder 1. januar 2014 eller senere, og skal implementeres med tilbagevirkende kraft. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU.

 

Fandt du dette nyttigt?