Indsigt

Udtalelse fra regnskabskontrollen

Præsentation af supplerende resultatmål

Efter Erhvervsstyrelsens vurdering er det ikke i strid med gældende IFRS, at virksomheden præsenterer et supplerende resultatmål som fx ”Business performance” i resultatopgørelsen.

Finanstilsynet har offentliggjort en udtalelse, som omhandler præsentation af ”Business performance” som et supplerende resultatmål.

I korte træk

 • Efter Erhvervsstyrelsens vurdering er det ikke i strid med gældende IFRS, at virksomheden præsenterer et supplerende resultatmål som fx ”Business performance” i resultatopgørelsen.
 • Virksomheden skal dog klart og tydeligt oplyse i årsrapporten, at det alternative resultatmål ”business performance” ikke er opgjort i overensstemmelse med IFRS samt baggrunden for at anvende det alternative resultatmål.
 • Årsregnskabslovens krav til oplysninger i ledelsesberetningen skal opfyldes med tal opgjort efter IFRS (eller årsregnskabsloven, hvor dette er relevant). Oplysningerne kan supplereres med oplysninger baseret på resultatmål efter ”business performance”.

Virksomheden aflægger såvel års- som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. Da udtalelsen er principiel, har den været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Baggrund
Virksomheden anvender pengestrømssikring som en del af sin politik for sikring af fremtidige køb og leverancer. Da de anvendte instrumenter ikke i alle tilfælde opfylder de formelle bestemmelser i IAS 39 om regnskabsmæssig sikring, kan de ikke regnskabsmæssigt behandles som sikring efter IFRS, men skal be-handles som almindelige investeringer. Efter virksomhedens opfattelse kan det give store udsving i resultatopgørelsen, selvom sikringsforretningerne reelt har reduceret den økonomiske risiko.

Virksomheden har derfor i årsrapporten for 2014 præsenteret nedenstående tre kolonner i resultatopgørelsen for henholdsvis 2014 og sammenligningsåret 2013.:

 

Business

performance

Justeringer

IFRS

Nettoomsætning

100

10

110

Vareforbrug

(80)

(5)

(85)

…….

 

Kolonnen ”Business performance” viser resultatopgørelsen, sådan som den ville have set ud, hvis alle sik-ringsforretninger opfyldte bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring efter IFRS, og derfor blev indregnet, målt og præsenteret som sikring.

I kolonnen ”Justeringer” reguleres for:

 • Værdireguleringer af de sikringsforretninger, som ikke opfylder IFRS’ krav til regnskabsmæssig sikring, og som derfor skal indregnes i resultatopgørelsen efter IFRS.
 • Den akkumulerede effekt, der indregnes i resultatopgørelsen, når den transaktion, man har ønsket at sikre, indregnes i resultatopgørelsen.

I tilknytning til resultatopgørelsen har virksomheden oplyst om baggrunden for anvendelse af det alternative resultatmål, herunder hvad justeringerne vedrører.

Virksomhedens interne rapportering og ledelsesbeslutninger er oplyst at være baseret på det alternative resultatmål, hvilket også er afspejlet i virksomhedens segmentoplysninger i årsrapporten for 2014, jf. IFRS 8, som fokuserer på, hvordan virksomheden styres.

Erhvervsstyrelsens vurdering
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at virksomhedens anvendelse af et alternativt resultatmål, præsenteret som en særskilt kolonne i resultatopgørelsen for 2014, ikke er i strid med IFRS.

Styrelsen bemærker, at årsregnskabslovens krav til oplysninger i ledelsesberetningen skal opfyldes med tal opgjort efter IFRS (eller årsregnskabsloven, hvor dette er relevant). Oplysninger baseret på ”business performance” kan alene supplere - men ikke erstatte - oplysninger baseret på IFRS (eller ÅRL, hvor relevant) i ledelsesberetningen. Der må endvidere ikke være tvivl om, hvorvidt det enkelte tal er opgjort efter ”business performance” eller IFRS.

Erhvervsstyrelsen har i sin vurdering af forholdet lagt vægt på:

 • Virksomheden viser en resultatopgørelse (kolonne) efter IFRS, hvor det alternative resultatmål ikke indgår.
 • Virksomheden oplyser klart og tydeligt i årsrapporten, at det alternative resultatmål ”business performance” ikke er opgjort i overensstemmelse med IFRS.
 • Virksomheden oplyser klart og tydeligt i årsrapporten om baggrunden for anvendelse af ”business performance”, samt hvilke forhold, justeringerne vedrører.
 • De talmæssige justeringer fra resultatopgørelsen efter IFRS til ”business performance” er vist særskilt i én kolonne med angivelse af beløb for hver enkelt relevant regnskabslinje.
 • ”Business performance” samt talmæssige justeringer er vist for såvel indeværende år som for sammenligningsåret.
 • Der er sammenhæng mellem virksomhedens oplysninger om anvendelse af ”business performance” som internt resultatmål og årsrapportens oplysninger vedrørende anvendt regnskabspraksis for segmentoplysninger.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Deloittes kommentar
Der pågår for tiden drøftelser i såvel IFRS Interpretations Committee som i IASB om muligheden for at sup-plere resultatopgørelsen med fx ekstra kolonner bl.a. som led i IASBs disclosure initiative projekt. Erhvervsstyrelsen anfører, at man er bekendt med disse drøftelser og samtidig, at det er styrelsens vurdering, at gældende standarder ikke hindrer medtagelse af yderligere kolonner m.v. Deloitte er enige i denne vurdering. Samtidig er det vigtigt at bemærke de forhold, som Erhvervsstyrelsen i den konkrete udtalelse lægger vægt på. Efter Deloitte’s opfattelse er det en del af den nødvendige underliggende information, som skal medtages hvis en virksomhed vælger at præsentere supplerende resultatmål i årsrapporten. Endvidere er det vigtigt at bemærke styrelsens kommentar om, at der i ledelsesberetningen skal gives oplysninger, som er baseret på tal opgjort efter IFRS (eller årsregnskabsloven, hvor dette er relevant), og at tal opgjort efter det alternative resultatmål alene kan være et supplement hertil.
 

"Det er vigtigt at bemærke styrelsens kommentar om, at der i ledelsesberetningen skal gives oplysninger, som er baseret på tal opgjort efter IFRS/årsregnskabsloven."
 

Fandt du dette nyttigt?