Indsigt

Improvements to IFRSs (2015-2017 Cycle)

Præciseringer til IAS 12, IAS 23 og IFRS 9

Præciseringerne vedrører skat af udbytte (IAS 12), kapitaliseringssatser til indregning af låneomkostninger på kvalificerende aktiver (IAS 23) og finansielle instrumenter i en associeret virksomhed eller et joint venture (IFRS 9).

Som led i sit årlige forbedringsprojekt udsendte IASB den 12. januar 2017 udkast til ændring af tre IFRS'er (ED2017/1 Annual Improvements to IFRS Standards 2015–2017 Cycle).

I de årlige forbedringsprojekter foretager IASB nødvendige korrektioner af uoverensstemmelser mellem standarderne eller præciserer eksisterende bestemmelser i standarderne. De foreslåede ændringer omfatter:

 

IFRS/IAS

Omhandler

IAS 12 Income taxes

Det præciseres, at bestemmelsen om indregning af skat vedrørende udbytte omhandler alle skattemæssige konsekvenser af udlodninger, og ikke kun de situationer, hvor der er forskellige skattesatser afhængigt af om indtjeningen udloddes eller ej.

Det gælder fx også de tilfælde, hvor et finansielt instrument klassificeres som egenkapital og rentebetalinger på instrumentet, som er skattemæssigt fradragsberettiget, regnskabsmæssigt behandles som udlodning.

Præciseringen fastslår således, af skatteeffekten af alle udlodninger skal indregnes i resultatopgørelsen, medmindre de midler der udloddes af stammer fra en transaktion, der er indregnet i anden totalindkomst, direkte i egenkapitalen eller ifm. en virksomhedssammenslutning.

IAS 23 Borrowing Costs

 

Virksomheder, der anvender kapitaliseringssatser til indregning af låneomkostninger på kvalificerende aktiver, baseret på vægtet gennemsnit af låneomkostninger på virksomhedens udestående lån, skal ved opgørelse af kapitaliseringssatsen se bort fra eventuelle lån, der specifikt er optaget til finansiering af et specifikt aktiv.

Præciseringen medfører, at lån optaget til finansiering af opførelsen af et specifikt aktiv, kun skal udeholdes af opgørelsen af kapitaliseringssatsen, så længe det specifikke aktive er under opførelse. Når det specifikke aktiv er klar til dets planlagte anvendelse eller salg, skal udestående lån, fremadrettet behandles som en del af de lån, selskabet generelt har optaget til anskaffelse, opførelse eller produktion af kvalificerede aktiver, og dermed indgå i opgørelsen af kapitaliseringssatsen.

IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures

Det præciseres, at IFRS 9, Financial Instruments finder anvendelse for finansielle instrumenter i en associeret virksomhed eller et joint venture, som ikke indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity method). Det omfatter fx langfristede lån, som udgør en del af nettoinvesteringen i den associerede virksomhed eller joint venture.

 

Der er ikke foreslået et ikrafttrædelsestidspunkt for ændringerne til IAS 12 og IAS 23. Det foreslås, at ændringerne til IAS 28 træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere, hvilket er samme tidspunkt som IFRS 9 træder i kraft.

IASB har anmodet om kommentarer senest den 12. april 2017.

Læs mere i IFRS in Focus. Læs udkastet på IASB´s hjemmeside.

IASB har anmodet om kommentarer senest den 12. april 2017.

Fandt du dette nyttigt?