Indsigt

Mindre ændring af IFRS 9 Financial instruments

Vedrørende aktiver der måles til amortiseret kostpris.

Ændringen betyder, at kriterierne for måling til amortiseret kostpris også er opfyldt, hvis en rimelig kompensation ved førtidsindfrielse af finansielle aktiver udgør en betaling af en rimelig kompensation til den, der opsiger aftalen før tid.

IASB udsendte i oktober 2017 ændringer til IFRS 9 Financial instruments, som vedrørende finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris. Ændringerne betyder, at kriterierne for måling til amortiseret kostpris også er opfyldt, hvis en rimelig kompensation ved førtidsindfrielse af finansielle aktiver udgør en betaling til den, der opsiger aftalen før tid.

Baggrund
Et finansielt aktiv skal i henhold til IFRS 9 måles til amortiseret kostpris, hvis:

a)      aktivet indgår i en forretningsmodel, hvis formål er at inddrive aktivernes kontraktlige pengestrømme, og

b)      aktivet giver ret til pengestrømme på forudbestemte datoer, som udelukkende udgør tilbagebetaling af hovedstolen samt renterne på den.

Punkt b) ovenfor anses for opfyldt, selv om debitor kan tilbagebetale et lån før tid, eller kreditor kan kræve betaling før tid, såfremt tilbagebetalingen omfatter den resterende hovedstol inklusiv renter heraf samt en rimelig kompensation for førtidig indfrielse.

Det har været uklart, om denne kompensation også kunne være et negativ beløb (et fradrag i hovedstolen). Det kan være aktuelt, hvis indfrielse før tid skal ske til hovedstolen tilbagediskonteret med den aktuelle markedsrente. Afhængig af renteudviklingen siden udstedelse af det finansielle instrument, kan det både medføre såvel et fradrag som et tillæg til hovedstolen.

Ændring
I ændringen til IFRS 9 præciserer IASB, at ovennævnte kompensation også kan være negativ, således at den, der opsiger kontrakten før tid, modtager en kompensation.

I det udsendte udkast til ændringen foreslog IASB, at det skulle være en forudsætning, at dagsværdien af muligheden for førtidsindfrielse skulle være ubetydelig ved første indregning af aktivet. På baggrund af høringssvar er dette kriterium ikke medtaget i den udsendte ændring.

Ikrafttræden
Ændring af bestemmelserne om negativ kompensation træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt - i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt af EU. Ændringen skal implementeres med tilbagevirkende kraft. Der er dog visse overgangsbestemmelser, som afhænger af, hvornår ændringerne anvendes første gang.

Præcisering vedrørende finansielle forpligtelser
I bilag til IFRS 9 (Basis for Conclusions) har IASB medtaget en præcisering vedrørende den regnskabsmæssige behandling af ændringer til finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris, som ikke medfører ophør af indregning (derecognition). IASB præciserer, at sådanne ændringer skal behandles på samme måde som beskrevet for finansielle aktiver i IFRS 9, det vil sige at eventuelle ændringer i den regnskabsmæssige værdi, skal indregnes i resultatopgørelsen.

Læs mere i IFRS in Focus, oktober 2017.

IASB præciserer også, at ændringer til forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris, som ikke medfører ophør af indregning, skal behandles som for aktiver.

Fandt du dette nyttigt?