Indsigt

Ny IFRIC fortolkning vedr. indkomstskat

Omhandler usikkerhed ved opgørelse af skattepligtig indkomst

Fortolkningen omhandler den regnskabsmæssige behandling af aktuel og udskudt skat, når der er usikkerhed forbundet med den skattemæssige behandling af transaktioner, som har betydning for anvendelse af IAS 12, Income Taxes.

IASB’s fortolkningskomite (IFRS IC) har udsendt IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments, som omhandler den regnskabsmæssige behandling af aktuel og udskudt skat, når der er usikkerhed forbundet med den skattemæssige behandling af transaktioner, som har betydning for anvendelse af IAS 12 Income Taxes.

I korte træk:

  • Usikkerhed ved måling af aktuel og udskudt skat opstår eksempelvis når der er usikkerhed om fortolkningen af skattereglerne.
  • Det skal ved indregning og måling forudsættes, at skattemyndighederne altid undersøger de beløb, som virksomheden selvangiver, og at myndighederne altid er bekendt med al relevant information.
  • Virksomheden skal – ud fra en vurdering af det mest sandsynlig udfald – vurdere, om og i givet fald hvordan en skattemæssig usikkerhed skal indregnes som henholdsvis et skatteaktiv eller en skatteforpligtelse.
  • Ændres de faktiske forhold, skal virksomheden revurdere sine forudsætninger og skøn.

Fortolkningen er fx relevant, hvis en virksomhed har fået en henvendelse fra skattemyndighederne om indsendte selvangivelser, og der er usikkerhed om fortolkning af skattereglerne, eller hvis det er usikkert, om skattemyndighederne vil acceptere koncernens interne afregningspriser (transfer pricing).

Fortolkningen omhandler følgende problemstillinger:

Behandling af transaktioner særskilt eller samlet 
Virksomheden skal skønne (use judgement), om den skattemæssige behandling af en transaktion skal vurderes uafhængigt af andre transaktioner, eller om flere transaktioner skal vurderes samlet. Hvis afklaring af den skattemæssige behandling af en given transaktion forventes at påvirke andre lignende transaktioner, overvejer virksomheden om usikkerhed ved måling af aktuel og/eller udskudt skat skal ske samlet for alle de relevante transaktioner. Det kan fx være tilfældet, hvor der er usikkerhed knyttet til koncernens interne afregningspriser over for et koncernselskab, hvor afklaring heraf også vil påvirke vurderingen af de interne afregningspriser over for andre koncernselskaber. Den anvendte fremgangsmåde skal være den, der er mest egnet til at afhjælpe usikkerheden. 

Forudsætning om skattemyndighedernes gennemgang
Virksomheden skal forudsætte, at skattemyndighederne altid undersøger de beløb, som virksomheden selvangiver, og at myndighederne altid er bekendt med al relevant information. 

Opgørelse af skattepligtig indkomst, skattegrundlag, uudnyttede skattemæssige underskud, uudnyttede skattemæssige fradrag samt skattesatser
En virksomhed skal vurdere, om det er sandsynligt, at skattemyndighederne vil acceptere den skattemæssige behandling af hver enkelt transaktion eller grupper af transaktioner. Hvis det er tilfældet, skal aktuel og udskudt skat opgøres med udgangspunkt i virksomhedens fortolkning af skattereglerne og opgørelse (eller planlagte opgørelse) af den skattepligtige indkomst. Hvis det ikke vurderes sandsynligt, at den skattemæssig behandling bliver accepteret, skal usikkerheden indarbejdes i målingen af aktuel og udskudt skat.

Måling af aktuel skat og udskudt skat ved usikkerheder
Når det ikke vurderes sandsynligt, at skattemyndighederne vil acceptere virksomhedens skattemæssige behandling, skal usikkerheden afspejles i målingen af aktuel og udskudt skat med det af følgende beløb, der bedst afspejler afklaringen af usikkerheden:

1. Det beløb, som er det mest sandsynlige blandt flere udfald. Hvis det fx er usikkert om en specifik omkostning kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, er der to udfald, og det mest sandsynlige skal indregnes. 

2. Det forventede beløb, opgjort som det vægtede gennemsnitlige beløb. Dette er fx relevant, hvis der er tale om en række spredte udfald med lav sandsynlighed. 

Ændring i fakta 
Hvis de faktiske forhold og omstændigheder ændres, skal virksomheden revurdere sine forudsætninger og skøn. Det kan fx være tilfældet, hvis der kommer en ny afgørelse vedrørende fortolkning af skattereglerne fra en skattemyndighed eller fra domstolene. 

Oplysninger 
Fortolkningsbidraget indeholder ikke nye oplysningskrav, men gør opmærksom på eksisterende oplysningskrav i IAS 1, Præsentation af regnskaber, IAS 12, Indkomstskatter og IAS 37, Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver. Fx indeholder IAS 1 krav om at oplyse om væsentlige usikkerheder vedrørende skøn, der er foretaget på balancedagen.

Ikrafttræden
Fortolkningen gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før den er godkendt af EU. Fortolkningen skal anvendes fremadrettet, således at den samlede effekt ved anvendelse af fortolkningen første gang, indregnes på egenkapitalen primo i det første år, hvor fortolkningen anvendes. Anvendelse med tilbagevirkende kraft er tilladt, hvis fortolkningen kan anvendes, uden at virksomheden herved skal anvende efterfølgende information (hindsight).

Læs mere i IFRS in Focus, juni 2017.

 

Fandt du dette nyttigt?