Indsigt

Nyt krav for pengeinstitutter, e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter om udarbejdelse af en politik for sund virksomhedskultur

Er din virksomhed forberedt på det nye krav?

Afledt af den styrkede indsats mod hvidvask og anden finansiel kriminalitet i den finansielle sektor, er der i Lov om finansiel virksomhed og i Lov om betalinger vedtaget et krav om, at pengeinstitutter, e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter skal udarbejde en skriftlig politik, som sikrer og fremmer en sund virksomhedskultur. Politikken skal udtrykke forventninger til samtlige medarbejderes adfærd og aktive medvirken til forebyggelse af bl.a. hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. Kravet træder i kraft den 1. juli 2019.

Det er ved lov nr. 189, der blev vedtaget af Folketinget den 2. maj 2019, indført et krav om, at pengeinstitutter, e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter skal udarbejde og vedtage en skriftlig politik for sund virksomhedskultur. Politikken skal som øvrige politikker fastlægges og vedtages af bestyrelsen, mens alle relevante forretningsenheder bør inddrages i arbejdet med at udarbejde og efterfølgende ajourføre politikken. Bestyrelsens formand skal desuden i sin beretning for instituttets øverste organ redegøre for gennemførelsen og efterlevelsen af politikken. Manglende iagttagelse af disse forpligtelser kan straffes med bøde.

Direktionen har ansvaret for, at politikken efterleves og forankres blandt instituttets medarbejdere. Løfter direktionen ikke dette ansvar på tilfredsstillende vis, er der indsat adgang til, at direktionen kan afsættes. 

Politikken skal udtrykke forventninger og anvisninger til samtlige medarbejderes adfærd og aktive medvirken til forebyggelse af bl.a. hvidvask og anden økonomisk kriminalitet. Politikken er altså ikke begrænset til regulering af forebyggelse af hvidvask og anden økonomisk kriminalitet, men skal som udgangspunkt dække alle forretnings-/risikoområder. 

Politikken skal afspejle en passende balance mellem jeres mål for indtjeningens størrelse og hensynet til overholdelse af relevant regulering. Det betyder f.eks., at politikken skal identificere de operationelle og omdømmemæssige risici, som i betydelig grad kan påvirke jeres indtjening negativt, og herfor formulere jeres risikoappetit og de risikobegrænsende tiltag, som er iværksat for at begrænse de identificerede risici. Operationelle og omdømmemæssige risici kan vise sig både i form af sanktioner og kundeflugt.

Politikken skal fremme høje etiske og faglige standarder under hensyntagen til jeres specifikke behov og karakteristika samt fastlægge, hvordan implementeringen af disse standarder opnås. Politikken skal desuden fremme et miljø med åben kommunikation og stimulere en konstruktiv, kritisk holdning blandt medarbejdere. 

Erhvervsministeren er i loven givet bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler i en bekendtgørelse vedrørende politikken for sund virksomhedskultur.

Fandt du dette nyttigt?