Indsigt

Ændringer til årsregnskabsloven

Folketinget vedtog i maj 2015 lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Ændringerne træder generelt i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere, man kan anvendes for regnskabsår, der slutter 31. december 2015 eller senere, hvis det sker systematisk og konsekvent.

Deloitte har udarbejdet en publikation om den vedtagne lov, som du kan downloade her samt en række korte nyhedsbreve, som du kan downloade nedenfor.

14. ÅRL – Tema 14 - Investeringsejendomme – oplysninger i årsrapporten

For investeringsejendomme, der måles til dagsværdi efter årsregnskabslovens § 38, skal der oplyses om:

  • De værdiansættelsesmodeller og –teknikker, som er anvendt ved opgørelsen af dagsværdien
  • De centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregningen

Deloitte har i notatet til download, redegjort for hvilke oplysninger, der efter Deloittes opfattelse bør overvejes medtaget  i årsrapporten for at opfylde ovenstående krav, samt givet en række illustrative eksempler.

13. ÅRL – Tema 13 - Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger

Årsregnskabslovens bestemmelser om virksomhedssammenslutninger blev med lovændringen i 2015 tilpasset IFRS 3 Business Combinations på en række punkter.

Der er dog fortsat usikkerhed om fortolkning af lovens overordnede rammebestemmelser, herunder om IFRS 3 kan eller skal anvendes fuldt ud til fortolkning, eller om der på visse punkter er konflikt mellem IFRS 3 og EU-direktiverne. En vejledning fra Erhvervsstyrelsen skal tydeliggøre forholdet mellem ÅRL og IFRS 3. Da denne vejledning endnu ikke er udsendt, er der fortsat en række uafklarede spørgsmål vedrørende den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger.

 

12. Ny ÅRL – Tema 12: Mere byrdefulde oplysningskrav om kapitalandele for regnskabsklasse C og D (opdateret oktober 2016)

Nyhedsbrevet omhandler de mere byrdefulde oplysningskrav om kapitalandele for regnskabsklasse C og D. Oplysninger om resultat og egenkapital i dattervirksomheder og associerede virksomheder kan ikke længere udelades med henvisning til, at de pågældende virksomheder indgår ved konsolidering i virksomhedens koncernregnskab, eller er indregnet efter indre værdis metode. I et lovforslag, fremsat den 5. oktober 2016 om ændring af bl.a. årsregnskabsloven, foreslås denne skærpelse ophævet.

 

11. Ny ÅRL – Tema 11: Betydning for ejendomsselskaber (opdateret september 2016)

For ejendomsselskaber betyder den nye lov, at i) kravet om ”hovedaktivitet” er udgået, ii) tilhørende gæld må fremover ikke indregnes til dagsværdi og iii) bestemmelsen i ÅRL § 38 kan fremover ikke anvendes for andre investeringsaktiver end investeringsejendomme. Nyhedsbrevet, som oprindeligt blev udsendt i juni 2015, er opdateret med overgangsbestemmelser vedrørende ændring af indregning af gældsforpligtelser og renteswaps tilknyttet investeringsejendomme.

 

10. Ny ÅRL – Tema 10: Overgangsbekendtgørelse (januar 2016)

Nyhedsbrevet omhandler Erhvervsstyrelsens overgangsbekendtgørelse, som giver mulighed for, at en række af ændringerne til årsregnskabsloven kan anvendes, uden at regnskabet skal tilpasses tilbage i tid.

9. Ny ÅRL – Tema 9: Nye lempelser for små koncerner (september 2015) 

Nyhedsbrevet omhandler nye beregningsregler og højere størrelsesgrænser, som betyder, at flere koncerner  fremover kan undlade at udarbejde koncernregnskab, vælge revision efter standarden om udvidet gennemgang eller helt fravælge revision. 

8. Ny ÅRL – Tema 8: Lempelse for mellemstore dattervirksomheder (september 2015) 

Mellemstore dattervirksomheder (dvs. virksomheder i regnskabsklasse C mellem), som opfylder visse betingelser, kan anvende reglerne for regnskabsklasse B. Nyhedsbrevet omhandler de nævnte betingelser, samt forhold der bør undersøges og overvejes, før lempelserne anvendes.

7. Ny ÅRL – Tema 7: Er de lempelige regler for mikrovirksomheder noget for din virksomhed? (september 2015)

Nyhedsbrevet omhandler de lempelige regler for mikrovirksomheder og hvem der kan bruge de lempelige regler for mikrovirksomheder. 

6. Ny ÅRL -  Tema 6: Delvis anvendelse i 2015 er mulig (august 2015)

Nyhedsbrevet omhandler mulighederne for, at virksomhederne allerede i 2015 årsregnskabet kan vælge at bruge udvalgte bestemmelser fra den nye lov – f.eks. de nye, højere størrelsesgrænser – uden at skulle førtidsimplementere alle bestemmelserne i den nye lov.

 

5. Ny ÅRL - Tema 5: Aktivering af udviklingsomkostninger begrænser udbyttemulighederne (juni 2015)

Den nye lov indeholder krav om at binde et beløb, svarende til aktiverede udviklingsomkostninger på en reserve under egenkapitalen. Reserven begrænser udbyttemulighederne for virksomheder, der aktiverer udviklingsomkostninger, der med ændringen bliver stillet på samme måde som virksomheder, der omkostningsfører sine udviklingsomkostninger.

4. Ny ÅRL – Tema 4: Betydning for kapitalfonde (juni 2015)

For kapitalfonde og ventureselskaber betyder indsnævringen af ÅRL § 38, at det kan være relevant at overveje overgang til regnskabsaflæggelse efter IFRS, som tillader investeringsvirksomheder at i) undlade at udarbejde koncernregnskab jf. undtagelsen i IFRS 10 for ”investment entities”, og ii) måle investeringerne i moderselskabsregnskabet til dagsværdi med indregning af værdireguleringer i resultatopgørelsen. 

3. Ny ÅRL – Tema 3: Udgået, og erstattet af Tema 11

2. Ny ÅRL – Tema 2: Bør din virksomhed overgå allerede i 2015? (juni 2015)

Nyhedsbrevet giver eksempler på virksomheder, der med fordel kan overveje at overgå til den nye lov allerede for 2015. 

 

1. Ny ÅRL – Tema 1: De væsentligste ændringer for små virksomheder (juni 2015)

Nyhedsbrevet fokuserer på de væsentligste ændringer for små virksomheder opsummeret i korte budskaber.

Fandt du dette nyttigt?