Indsigt

Årsrapport efter IFRS

Afgørelse om pligt til at aflægning

I en afgørelse har Det Finansielle Råd påbudt en virksomhed fremadrettet at aflægge års- og delårsrapporter efter IFRS og yderligere krav efter IFRS-bekendtgørelsen, eller alternativt at offentliggøre supplerende, revideret information ved aflæggelse af års- og delårsrapporter. Selskabet har hjemsted i udlandet og er noteret både på en dansk børs og en udenlandsk børs.

Det Finansielle Råd har offentliggjort en afgørelse af 15. april 2013, som omhandler pligten til at aflægge årsrapport efter IFRS og de supplerende danske krav, når et selskab med hjemsted i udlandet er noteret både på en dansk børs og en udenlandsk børs.

Virksomheden er registeret med hjemsted i Malaysia og er noteret på en malaysisk børs og på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Virksomhedens årsrapport for 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med malaysiske regnskabsstandarder og den malaysiske selskabslovgivning.

Det fremgår af udstederbekendtgørelsen*, at tredjelandsudsteders års- og halvårsrapporter, som skal offentliggøres jf. lov om handel med værdipapirer mv., skal udarbejdes efter tilsvarende regnskabsregler, som ville gælde, hvis udstederen var hjemmehørende i Danmark.

Virksomheden blev påbudt fremadrettet at aflægge års- og delårsrapporter efter IFRS og yderligere krav efter IFRS-bekendtgørelsen, eller alternativt at offentliggøre supplerende, revideret information ved aflæggelse af års- og delårsrapporter. Den supplerende information skal give regnskabsbrugerne et klart og overskueligt billede af, hvordan anvendelse af malaysisk GAAP fremfor IFRS i koncernregnskabet har påvirket de relevante regnskabsposter.  

Det alternative påbud skal blandt andet ses i sammenhæng med, at IASB har påbegyndt udarbejdelse af et ændringsforslag til IAS 41, Landbrug, hvorefter ikke høstede landbrugsprodukter (”bearer crops”) fremadrettet kan måles efter en kostprisbaseret model i stedet for til dagsværdi. En sådan ændring vil betyde, at malaysisk GAAP i al væsentlighed svarer til IFRS.

Afgørelsen indeholder alene et fremadrettet påbud, da virksomhedens aflæggelse af årsrapporten for 2012 var nært forestående.

 

*Bekendtgørelse om udsteders oplysningsforpligtelse (dagældende bekendtgørelse nr. 220 af 10. marts 2010).

 

Fandt du dette nyttigt?