Indsigt

Præcisering af IAS 16: Provenu fra salg af testprodukter

IASB foreslår, at indregning altid er i resultatopgørelsen

IASB foreslår, at indtægter og omkostninger vedr. salg af testprodukter altid skal indregnes i resultatopgørelsen. Efter den gældende IAS 16 modregnes nettoprovenu fra salg af testprodukter, frem til det tidspunkt hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, i kostprisen for aktivet.

IASB udsendte i juni 2017 et udkast til ændringer af IAS 16 Property, Plant and Equipment, som om-handler den regnskabsmæssige behandling af salgsprovenu fra salg af testprodukter i forbindelse med anskaffelse af et materielt anlægsaktiv.

Baggrund
Ved anskaffelse af materielle anlægsaktiver skal indtægter fra salg af testprodukter fratrukket de tilknyttede omkostninger indregnes som en del af kostprisen, frem til det tidspunkt hvor aktivet er klar til at blive taget i brug (jf. IAS 16, afsnit 17).

IASB har konstateret, at praksis på området er meget forskelligt. Nogle virksomheder modregner alene salgsprovenu fra salg testprodukter, andre modregner salgsprovenu fra salg af produkter frem til anlægget er helt færdig, selv om det ikke er egentlige testprodukter. Endvidere overstiger salgsprovenuet i testfasen i nogle tilfælde de omkostninger, der er direkte forbundet med at erhverve salgsprovenuet. Dette har særligt været indenfor udvindingsindustrien fx afprøvning af produktionsudstyr til minedrift.

Foreslået ændring
IASB forslår, at IAS 16 ændres, så salgsprovenu og tilhørende omkostninger altid skal indregnes i resultatopgørelsen efter de almindelige principper for indregning af indtægter jf. IFRS 15 og opgørelse af varelager og vareforbrug jf. IAS 2.

Ikrafttræden
IASB har ikke foreslået nogen ikrafttrædelsesdato, men foreslår, at ændringerne skal implementeres med tilbagevirkende kraft for aktiver, der bliver taget i brug fra og med begyndelsen af den tidligste regnskabsperiode, som er medtaget i årsrapporten.

Læs udkastet på IASB' hjemmeside
Læs mere i IFRS in Focus, juni 2017
 

IASB har konstateret, at praksis på området er forskellig, idet nogle virksomheder fx modregner salgsprovenu fra salg af produkter, som ikke er testprodukter.

Fandt du dette nyttigt?